Proves d’obtenció del títol de tècnic (lliures)

 

 

Les Proves d’obtenció del títol de Tècnic i/o Tècnic superior (conegudes com proves lliures), les convoca el Departament d’Ensenyament per a les persones que no estiguin cursant estudis presencials. L’objectiu de les proves és que la persona aspirant demostri que té les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per obtenir la titulació.

En el nostre centre es fan les proves dels cicles formatius d’Emergències sanitàries (LOE) i Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE).  El procés per al curs escolar 2017/18 comença al mes d’octubre de 2017.

Trobareu tota la informació de les proves en la pàgina d’Ensenyament:

Continguts de les proves:

 Calendari per a tots els títols (Consulteu el calendari complet al web del Departament d’Ensenyament)

 • Període d’inscripció: del 9 al 23 d’octubre de 2017, telemàticament.
 • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció (enviar correu a gestioproves.ensenyament@gencat.cat): fins al 25 d’octubre de 2017. És imprescindible haver satisfet prèviament l’import de la taxa corresponent, si escau.
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 9 al 23 d’octubre de 2017
 • Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Departament d’Ensenyament): fins al 23 d’octubre de 2017
 • Pagament ordinari de la taxa: fins al 25 d’octubre de 2017 (abans de les 22 h)
 • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 10 de novembre de 2017
 • Consulta de la llista provisional d’admesos i exclosos, amb indicació dels motius d’exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 27 de novembre de 2017
 • Presentació de la documentació i reclamacions (al registre del centre examinador): del 28 de novembre al 30 de novembre de 2017
 • Consulta de la llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 7 de desembre de 2017

 

Requisits:

 a) Per als títols de tècnic cal tenir 18 anys (o fer-los durant l’any 2017) i complir algun dels requisits següents:

1. Tenir algun d’aquests títols:

 • graduat en educació secundària (ESO)
 • graduat en educació secundària obligatòria (GESO)
 • tècnic auxiliar (FP1)
 • tècnic especialista (FP2)
 • tècnic o tècnic superior
 • batxiller
 • BUP

2. Haver superat algun d’aquests estudis (o proves):

 • un mòdul professional 2 o 3 experimental,
 • els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial,
 • el primer i el segon curs de BUP amb un màxim, en conjunt, de dues matèries pendents,
 • el segon curs del primer cicle d’ensenyament secundari experimental (cicle 14-16),
 • el tercer curs del pla de 1963 o el segon de comuns experimental d’ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics,
 • altres estudis equivalents o superiors, a afectes acadèmics, a algun dels anteriors,
 • el curs específic d’accés als cicles de grau mitjà o de grau superior,
 • la prova d’accés als cicles de grau mitjà o de grau superior (o estar-ne exempt),
 • la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys (o estar-ne exempt).

3. Haver superat o tenir l’exempció total d’una prova d’accés equivalent a alguna de les anteriors.