ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Informació general

La preinscripció universitària:

Per accedir al primer curs d’un estudi universitari de qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya i a la Universitat de Vic, cal fer la preinscripció universitària. Aquesta preinscripció es pot formalitzar per Internet a l’adreça web: http://accesnet.gencat.cat

Informació general sobre preinscripció universitària

Accés a la universitat per alumnat de batxillerat:

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2).  Aquestes matèries hauran d’estar vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol accedir.

  • La nota d’admissió es calcula amb la fórmula:

Nota d’admissió = Nota d’accés + a*M1 + b*M2
M1, M2 = Dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica de les PAU
a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

  • Important: Per calcular la nota d’admissió, s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.
  • Les ponderacions per a les convocatòries de preinscripció de 2016 són les següents:
    Taules de ponderacions de 2014, 2015 i 2016 (Aquests annexos poden presentar modificacions, per tant, es recomana consultar-ne la darrera actualització).

Accés a la universitat per alumnat de cicles formatius de grau superior: 

  • Els estudis de formació professional capaciten per accedir a estudis universitaris de grau. La nova normativa, aprovada pel govern espanyol [BOE 113, de 8 de maig de 2010, i BOE 306, de 17 de desembre de 2010], no ha canviat el requisit d’accés d’aquests estudiants. Això vol dir que com a titulats tècnics superiors tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria, com fins ara, i la seva nota d’accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats per obtenir el títol de tècnic superior. Aquesta qualificació té validesa indefinida i ha d’estar compresa entre cinc i deu punts.
  • Aquests estudiants poden incrementar la seva nota, si, de manera voluntària, fan exàmens de la fase específica de les PAU.
  • La informació sobre el contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors, així com el calendari i horari dels exàmens, es poden consultar al web: http://www.gencat.cat/universitats/pau
  • La nota d’admissió es calcula amb la fórmula:

Nota d’admissió = NMC+ a*M1 + b*M2
NMC= Nota mitjana del cicle formatiu.
M1, M2 = Dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica de les PAU.
a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries fase específica (0,1 o 0,2)

La nota d’admissió ( mínim 5 i màxim 14 ) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui ( 0,1 o 0,2  ) . Aquestes matèries hauran d’estar vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al que es vol accedir.

Si es presenta a la fase específica de les PAU, en la preinscripció universitària se li comptabilitzaran les dues millors qualificacions obtingudes, sempre que siguin superades (qualificació de 5 o superior ). Si l’estudiant no es presenta a la fase específica de les PAU , la nota d’admissió a la universitat serà igual a la qualificació del cicle formatiu.