Assegurança escolar

Tramitació: a la secretaria del centre, en el moment de la matriculació.

A qui inclou del nostre centre:

 • Estan incloses en el camp d’aplicació de l’Assegurança Escolar tots els estudiants espanyols menors de 28 anys, que cursen, a Espanya, els  estudis següents:
   • 3r i 4t d’ESO.
   • Batxillerat.
   • Formació Professional de grau mitjà i superior.
   • Curs d’accés als cicles formatius de grau superior
   • Programes de formació i inserció ( PFI ).
 • Queden, també, inclosos a l’àmbit protector d’aquesta assegurança, els estudiants nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, i, en general, tots els estudiantes estrangers residents en les mateixes condicions que els espanyols, sempre que cursin els esmentats estudis a Espanya i fins a l’edat de 28 anys.

Requisits generals:

  • Tenir menys de 28 anys, si bé l’Assegurança Escolar cobrirà tot l’any en què l’estudiant compleixi l’esmentada edat.
  • Ser espanyol o estranger que resideixi legalment a Espanya.
  • Estar matriculat en algun dels estudis esmentats a l’apartat anterior.
  • Haver abonat la quota corresponent de l’Assegurança Escolar.
  • Per a obtenir les prestacions, cal acreditar que ha transcorregut  un període mínim d’un any des que l’estudiant es va matricular per primer cop a qualsevol centre d’ensenyament dels compresos en aquesta assegurança. No s’exigeix aquest requisit per a les prestacions derivades d’accident escolar, infortuni familiar per finament del cap de família i tocologia.
  • Incompatibilitats:Les prestacions de l’Assegurança Escolar són incompatibles amb qualsevol altra prestació de contingut idèntic i derivada d’un risc anàleg de la qual poguessin ser beneficiaris els afiliats a l’esmentada assegurança que, simultàniament, es trobin donats d’alta en un règim de Seguretat Social.En aquests casos, les prestacions es rebran del règim de Seguretat Social corresponent, abonant l’Assegurança Escolar la diferència de més, si n’hi hagués.

Riscos coberts:
 • L’accident escolar: es considera accident escolar tota lesió corporal que pateixi l’assegurat en ocasió d’activitats directament o indirectament relacionades amb la seva condició d’estudiant, incloses les esportives, viatges d’estudis, de pràctiques o de “fi de carrera” i similars, sempre que aquestes activitats hagin estat organitzades pels centres d’ensenyança. Inclou assistència mèdica i farmacèutica, indemnitzacions econòmiques per incapacitat i despeses de sepeli.
 • L’infortuni familiar: és la situació sobrevinguda en la llar de l’estudiant, que li impedeix continuar els estudis ja iniciats i que pot ser ocasionada per la mort del cap de família o per ruïna o fallida familiar. Inclou una prestació econòmica.
 • La malaltia: assistència mèdica, assistència farmacèutica i despeses de sepeli. S’hi inclouen la cirurgia general, la neuropsiquiatria, la tocologia, i la tuberculosi pulmonar i l’òssia. En determinats casos es poden atorgar prestacions de fisioteràpia, quimioteràpia, radioteràpia, cobaltoteràpia i cirurgia maxil·lofacial.