Beques i ajuts

Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general per estudis postobligatoris:

Termini: del 17 d’agost a l’1 d’octubre de 2018.

Informació i accés a la sol.licitud (és telemàtica)

 

 • Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris ( web d’Ensenyament).

   

  Hi ha requisits acadèmics i requisits econòmics, que trobareu en la pàgina del Ministerio de Educación, i en l’accés que teniu aquí dalt.

  A tall informatiu, aquí teniu els requisits acadèmics:

  Requisits acadèmics

  Els sol·licitants han d’estar matriculats en curs 2018-2019 en algun dels ensenyaments següents i haver obtingut les qualificacions indicades:

  Requisit general per a tots: No es concedirà beca als alumnes que repeteixen curs.

  • Ensenyaments de batxillerat, i de grau mitjà de formació professional:
   • Els estudiants de 1r curs de batxillerat han d’acreditar que han obtingut una nota mitjana de 5,50 punts al 4t curs d’ESO o prova o curs que hi dóna accés, i estar matriculats de curs sencer.
   • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per assignatures (batxillerat) han d’acreditar que han superat totes les assignatures del curs anterior, amb excepció d’una (excepte els alumnes que hagin repetit primer curs, que han d’haver aprovat tot aquest primer curs). Cal també estar matriculats de curs sencer ( batxillerat)
   • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls (cicles formatius) han d’acreditar que han superat en el curs anterior almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s’han matriculat ( excepte els alumnes que hagin repetit primer curs, que han d’haver aprovat tot aquest primer curs). També cal estar matriculats de curs sencer o com a mínim de la meitat dels mòduls del curs.
  •  Ensenyaments de grau superior de formació professional:
   • Els sol·licitants de 1r curs han d’acreditar haver obtingut 5,50 punts a 2n curs de batxillerat, prova o curs d’accés. També cal estar matriculats de curs sencer o com a mínim de la meitat dels mòduls del curs.
   • Els sol·licitants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han d’acreditar que en el curs anterior van superar almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s’han matriculat (excepte els alumnes que hagin repetit primer curs, que han d’haver aprovat tot aquest primer curs). També cal estar matriculats de curs sencer o com a mínim de la meitat dels mòduls del curs.

Atenció educativa domiciliària a alumnes que pateixen una malaltia prolongada

L’alumnat que cursa ensenyaments obligatoris (fins acabar l’ESO ) en centres sostinguts amb fons públics i que pateix una malaltia prolongada superior a 30 dies, que l’impedeix assistir a les classes pot rebre atenció educativa al domicili familiar o al centre hospitalari.
Aquest servei es pot demanar en qualsevol moment del curs escolar.
Cal presentar la sol·licitud —juntament amb l’informe mèdic on consta la previsió aproximada del temps que no es pot assistir a classe— al centre docent on es cursen els estudis.

Ajuts per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

 

Termini: del 15 d’agost al 27 de setembre de 2018

 

Hi ha uns requisits generals i uns requisits econòmics. a tall informatiu, aquí consten únicament els requisits generals. Els requisits econòmics els trobareu en l’enllaç d’aquí sobre.

 

Requisits generals:

 

Alumnes que presenten necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta:

 

 • Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorns greus de conducta sempre que aquesta necessitat hagi estat acreditada mitjançant la documentació indicada (vegeu l’apartat documentació).Tenir complerts 2 anys d’edat a 31 de desembre de 2016.
 • Estar escolaritzat en centre específic, en unitat d’educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritzi alumnes que presenten necessitats educatives especials, que hagin estat creats o autoritzats definitivament com a tals per l’administració educativa competent, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
 • Estar cursant algun dels següents nivells educatius: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics professionals, formació professional bàsica, programes de formació per a la transició a la vida adulta.
 • A més per obtenir el subsidi es requereix ser membre de família nombrosa de qualsevol categoria, d’acord amb la normativa vigent a 31 de desembre del 2016.

 

 Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals:

 

 • Presentar necessitat específica de suport educatiu associada a alta capacitat intel·lectual sempre que aquesta necessitat hagi estat acreditada mitjançant la documentació indicada (vegeu l’apartat documentació).
 • Tenir complerts 6 anys d’edat a 31 desembre 2017.
 • Estar cursant algun dels següents nivells educatius: educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior o ensenyaments artístics professionals.