FP Servei de reconeixement dels aprenentatges

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. Curs 2018-19.

 

S’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector.

És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d’un títol afí.

Els imports d’aquest servei són:
Per crèdit dels títols LOGSE: 40 €
Per unitat formativa dels títols LOE: 18 €

Els preus públics tenen les següents bonificacions i exempcions:

BONIFICACIÓ:

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

EXEMPCIÓ:

 • Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
 • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Més informació:

 • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012).

Vegeu més informació sobre Serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral .

INSTRUCCIONS I CALENDARI DE “FP SERVEI DE RECONEIXEMENT”.

Curs 2018-19.

OFERTA DE PLACES:

FAMÍLIA PROFESSIONAL SANITAT:

 • CFGM Cures auxiliars d’infermeria (10 places)
 • CFGM Farmàcia i Parafarmàcia (5 places)
 • CFGM Emergències sanitàries (10 places)
 • CFGS Higiene bucodental (2 places)
 • CFGS Dietètica (2 places)
 • CFGS Documentació i administració sanitària (2 places)

FAMÍLIA PROFESSIONAL IMATGE PERSONAL

 • CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (2 places)
 • CFGM Estètica i bellesa (2 places)
 • CFGS Estètica integral i benestar (2 places)

FAMÍLIA PROFESSIONAL EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL:

 • CFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació (2 places)
 • CFGS Projectes d’edificació (2 places)

 

CALENDARI DEL PROCÉS DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT CURS 2018-19:

PERÍODE D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS AL SERVEI DE RECONEIXEMENT: OBERT.

Les persones usuàries que sol·licitin el servei hauran de tenir, en el moment de la sol·licitud, els requisits següents:

a) 18 anys complerts,

b) Acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual vol reconèixer els aprenentatges.

c) Haver rebut el servei d’assessorament i disposar de l’informe d’assessorament per al mateix cicle formatiu, o disposar d’un document equivalent.

d) No estar inscrit simultàniament als mateixos crèdits d’un títol LOGSE o unitats formatives d’un mòdul professional d’un títol LOE, en règim presencial o a distància, pels quals es sol·licita el reconeixement acadèmic.

Les persones interessades en sol·licitar el servei hauran d’omplir aquesta Sol·licitud al servei de reconeixement i  el Full dInscripció al servei de reconeixement i portar-lo a la Secretaria de l’INS Torrevicens..

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS: La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis del Centre.

Si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places del centre, s’aplicaran els següents criteris per seleccionar i ordenar les persones admeses:

– Haver fet la fase d’orientació o assessorament en les convocatòries anteriors.

– Ser major d’edat.

– El major temps d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

 

RECLAMACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES: Els usuaris que tinguin alguna reclamació l’hauran de presentar a la secretaria del centre dins del termini a dalt indicat.

 

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS: La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis de l’INS Torrevicens.

 

PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER PART DE LES PERSONES ADMESES:  Aquelles persones admeses al Servei de Reconeixement, hauran de fer el pagament del preu públic i, posteriorment, presentar a la Secretaria de l’INS Torrevicens la documentació acreditativa dels requisits. INSTRUCCIONS-PAGAMENT-SERVEI-RECONEIXEMENT 2018-19.

La documentació acreditativa dels requisits és la següent:

 • Fotocòpia DNI o document equivalent d’identificació, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Informe d’assessorament o document equivalent.
 • Rebut d’ingrés del preu públic.
 • Formulari de sol·licitud al servei, en el què hi haurà de constar el nom de totes les Unitats Formatives o Crèdits pels quals es demana el reconeixement.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 • Documentació per acreditar els requisits d’experiència laboral:

PERSONES QUE TREBALLEN COM ASSALARIADES:

– Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

– Certificat d’empresa on consti la durada del contracte, les activitats realitzades i la seva durada.

PERSONES QUE TREBALLEN COM A AUTÒNOMES:

– Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral que correspongui.
– Liquidació de l’impost d’activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d’Hisenda.

– La declaració personal de les activitats que realitza.

PERSONES QUE REALITZEN ACTIVITATS SOCIALS PROFESSIONALS SENSE RELACIÓ LABORAL EN ENTITATS SOCIOEDUCATIVES, SOCIOCULTURALS, EDUCATIVES O DE LLEURE:

– Certificat de l’empresa o de l’entitat, on consti, de manera detallada, les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació, relacionades amb el cicle formatiu pel qual es demana el reconeixement.

 • INICI DE LES SESSIONS DE RECONEIXEMENT:  Horari Sessió Reconeixement. Els usuaris s’hauran de presentar el dia i l’hora assignats al vestíbul del centre, i esperar a que algun membre de la junta de reconeixement els vingui a recollir.

Advertiment:

La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets al reemborsament del preu del servei.

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEL PROCÉS DE RECONEIXEMENT:  Es publicaran els resultats del procés de reconeixement, en aquesta pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Institut.