FP Servei d’assessorament

INFORMACIÓ GENERAL DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT. CURS 2017-18

Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.

Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats.

Aquest servei té un preu públic de 60 €, amb les següents bonificacions i exempcions:

BONIFICACIÓ:

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

EXEMPCIÓ:

 • Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
 • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Més informació:

 • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012).

OFERTA DE PLACES:

FAMÍLIA PROFESSIONAL SANITAT:

 • CFGM Cures auxiliars d’infermeria (10 places)
 • CFGM Farmàcia i Parafarmàcia (5 places)
 • CFGM Emergències sanitàries (20 places)
 • CFGS Higiene bucodental (5 places)
 • CFGS Dietètica (2 places)
 • CFGS Documentació i administració sanitària (2 places)

FAMÍLIA PROFESSIONAL IMATGE PERSONAL

 • CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (5 places)
 • CFGM Estèticai bellesa (5 places)
 • CFGS Estètica integral i benestar (5 places)

FAMÍLIA PROFESSIONAL EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL:

 • CFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació (5 places)
 • CFGS Projectes d’edificació (5 places)

CALENDARI DEL PROCÉS DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT CURS 2017-18:

 • PERÍODE D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS AL SERVEI D’ASSESSORAMENT: PERÍODE DE SOL·LICITUD: TANCAT (hi haurà una nova convocatòria al Gener de 2018). Les persones interessades en sol·licitar el servei hauran d’omplir aquest document i portar-lo a la Secretaria de l’INS Torrevicens dins del termini a dalt indicat.
 • ADMESOS ASSESSORAMENT CONVOCATÒRIA SETEMBRE 2017: En el link que hi ha a continuació poden comprovar els aspirants si han estat admesos: admesos-assessorament-setembre-2017
 • PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER PART DE LES PERSONES ADMESES:  Aquelles persones admeses al Servei d’Assessorament . Hauran de fer el pagament del preu públic, del DIA 29/09/2017 AL DIA 05/10/2017 AMBDÓS INCLOSOS) i, posteriorment (FINS EL DIA 06/10/2017), presentar la documentació que a continuació s’indica a la Secretaria de l’INS Torrevicens. INSTRUCCIONS PER A FER EL PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC.

La documentació a presentar és la següent:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard del pagament bancari del preu establert.
 • ASPIRANTS ADMESOS ASSESSORAMENT (ES PUBLICARA EL DIA 28/09/2017). Podeu consultar en aquest link:  ADMESOS
 • INICI DE LES SESSIONS D’ASSESSORAMENT: . En el link següent: HORARIS D’ASSESSORAMENT  podeu consultar l’horari. Els usuaris s’hauran de presentar el dia i l’hora assignats al vestíbul del centre, i esperar a que els assessors, els vinguin a recollir.

Per fer més dinàmic el procediment, es recomana que aquest dia es porti tota la documentació acreditativa de l’experiència professional (full de vida laboral, certificat d’empresa amb les funcions professionals que es desenvolupen,…) i de la formació acadèmica de què es disposi.

Horari d’atenció: divendres de 17:30 a 18:30 hores.

Coordinador: Alejandro Antón. mail: aanton@iestorrevicens.cat

Advertiment: En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i el reemborsament del preu del servei.

CARTA DE COMPROMÍS AMB LA QUALITAT