FP Servei d’assessorament

INFORMACIÓ GENERAL DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT. CURS 2018-19

Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.

Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats.

Aquest servei té un preu públic de 60 €, amb les següents bonificacions i exempcions:

BONIFICACIÓ:

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

EXEMPCIÓ:

 • Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
 • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Més informació:

 • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012).

OFERTA DE PLACES:

FAMÍLIA PROFESSIONAL SANITAT:

 • CFGM Cures auxiliars d’infermeria (10 places)
 • CFGM Farmàcia i Parafarmàcia (5 places)
 • CFGM Emergències sanitàries (10 places)
 • CFGS Higiene bucodental (2 places)
 • CFGS Dietètica (2 places)
 • CFGS Documentació i administració sanitària (2 places)

FAMÍLIA PROFESSIONAL IMATGE PERSONAL

 • CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (2 places)
 • CFGM Estèticai bellesa (2 places)
 • CFGS Estètica integral i benestar (2 places)

FAMÍLIA PROFESSIONAL EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL:

 • CFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació (2 places)
 • CFGS Projectes d’edificació (2 places)

CALENDARI DEL PROCÉS DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT CURS 2018-19:

 • PERÍODE D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS AL SERVEI D’ASSESSORAMENT CURS 2018/19: PERÍODE DE SOL·LICITUD. OBERT (CONVOCATÒRIA FEBRER 2018). DES DEL DIA 28-01-2019 AL DIA 04-02-2019
 • ADMESOS ASSESSORAMENT CONVOCATÒRIA FEBRER 2019: En el link que hi ha a continuació: ADMESOS ASSESSORAMENT podreu comprovar si heu estat admesos a partir del dia 5 de febrer de 2019.
 • PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER PART DE LES PERSONES ADMESES:  Des del dia 5 de febrer de 2019 fins el dia 8 febrer de 2019, en el link següent: INSTRUCCIONS PER A FER EL PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC.

La documentació a presentar és la següent:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard del pagament bancari del preu establert.
 • ASPIRANTS ADMESOS ASSESSORAMENT. Podeu consultar en aquest link:  ADMESOS
 • INICI DE LES SESSIONS D’ASSESSORAMENT: . En el link següent: HORARIS D’ASSESSORAMENT  podeu consultar l’horari. Els usuaris s’hauran de presentar el dia i l’hora assignats al vestíbul del centre, i esperar a que els assessors, els vinguin a recollir.

Per fer més dinàmic el procediment, es recomana que aquest dia es porti tota la documentació acreditativa de l’experiència professional (full de vida laboral, certificat d’empresa amb les funcions professionals que es desenvolupen,…) i de la formació acadèmica de què es disposi.

Horari d’atenció: dilluns de 14:00 a 15:00 hores. Despatx SIOP

Coordinador: Alejandro Antón. mail: aanton@iestorrevicens.cat

Advertiment: En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i el reemborsament del preu del servei.

CARTA DE COMPROMÍS AMB LA QUALITAT