PREINSCRIPCIÓ PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (NEE)

u

Què es la preinscripció i la matrícula a un PFI?

Calendari

l

Documentació necessària

Accés a la preinscripció

u

Què és la preinscripció i la matrícula als PFI?

 • La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça.
 • La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

Informació general

Per cursar un programa de formació i inserció cal complir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l’any d’inici del programa, no estar treballant, i no haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i que en el moment d’iniciar als programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

En el nostre centre , el PFI és adaptat a alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) i amb certificat de discapacitat. Per accedir-hi cal fer la consulta i informe previ de l’EAP del centre on cursa o cursava estudis l’alumne/a. També cal fer una entrevista amb l’equip d’Orientació del centre, que avalua els casos.

Calendari

Calendari:

 • Publicació de l’oferta inicial: 11 de maig de 2018
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 25 de maig de 2018
 • Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 14 de maig a l’1 de juny de 2018, segons la convocatòria individual feta pel centre
 • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades: 4 de juny de 2018. Consulta : PFI
 • Sorteig del número de desempat: 5 de juny de 2018 (11 h, serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021)
 • Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds baremades: del 5 al 7 de juny de 2018
 • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades un cop resoltes les reclamacions: 11 de juny de 2018
 • Publicació de l’oferta final: 2 de juliol de 2018
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 2 de juliol de 2018
 • Període de matrícula: del 3 al 10 de setembre de 2018

l

Documentació

Documentació necessària

 • Full de sol·licitud.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne o alumna.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport dels pare/mare o tutor/a legals, si l’alumne/a és menor d’edat.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia del llibre de família, si l’alumne/a és menor d’edat ( pàgines on surten els pares i l’alumne/a).
 • Certificació d’ESO on consti que no disposa del títol de Graduat en educació secundària.
 • Certificació oficial de discapacitat.
 • Informe de l’EAP del centre d’origen.

 

Full de preinscripció

Full de sol.licitud