PREINSCRIPCIÓ CURS DE PREPARACIÓ PER A L'ACCÉS ALS CFGS

u

Què és la preinscripció i la matrícula?

b

Estructura del curs d'accés

Preinscripció

  • És el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu.
 • La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.
 • Es poden preinscriure les persones que disposin del títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà.
 • També es podran preinscriure  les persones que estiguin finalitzant un cicle formatiu de grau mitjà.

Estructura del Curs d’accés ( CURS 2018/19)

Cada centre té una distribució específica d’aquest curs: característiques del curs al nostre centre.

 • L’alumnat que superi el curs de preparació per a l’accés als CFGS té reserva del 20% de les places que s’oferten per a cada cicle formatiu de grau superior.

Calendari

Calendari:

 • Preinscripció ordinària: del 10 al 13 de juliol de 2018
 • Publicació de llistats provisionals amb puntuacions: 16 de juliol, al tauler d’anuncis
 • Termini de reclamacions: 16 a 17 de juliol
 • Sorteig en cas d’empat en la puntuació: 17 de juliol
 • Resolució de reclamacions i llistats definitius d’admesos/es: 18 de juliol
 • Matriculació: 24 a 26 de juliol
 • Preinscripció i admissió extraordinària: a partir del 7 de setembre, si queden vacants
l

Documentació

Documentació necessària per la preinscripció

 • Imprès de sol·licitud, que facilitarà el centre
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne/a
 • Original i fotocòpia de la Targeta Individual Sanitària de l’alumne/a (TIS)
 • Si es disposa del títol de tècnic de grau mitjà: originals i fotocòpies del títol i de la certificació de qualificació mitjana del cicle formatiu (no serveix el butlletí de notes)
 • Si encara no es disposa del títol de tècnic: original i fotocòpia del certificat de qualificacions obtingudes al 1r curs (si s’està a 2n curs d’un cicle de 2 anys), o certificat amb mitjana de 4t d’ESO (si s’està a 1r curs d’un cicle)

Si l’alumne és menor d’edat també cal presentar:

 • L’original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • L’original i fotocòpia del DNI/NIE del pare, mare o tutor/a, o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres
d

Barem d'admissió

Barems:

 • Les sol·licituds s’ordenaran segons la qualificació de l’expedient acadèmic del cicle formatiu de grau mitjà. En cas d’empat, es resoldrà per sorteig realitzat al centre, el 17 de juliol.
 • Els alumnes admesos en el llistat definitiu hauran de formalitzar la matriculació del 24 al 27 de juliol. Una vegada finalitzat el termini no es guardarà la plaça i podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant

Si hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen els criteris de prioritat següents:

 1. Sol·licituds de les persones que tenen el títol de tècnic/a, ordenades segons la qualificació
 2. Sol·licituds de les persones matriculades a segon curs d’un cicle de 1700 a 2000 hores de durada o a un 1r curs d’un cicle de 1300 a 1400 hores
 3. Sol·licituds de les persones matriculades a primer curs d’un cicle de 1700 a 2000 hores de durada.

Dins de cada grup, les sol·licituds s’ordenen per la qualificació i, si hi ha empat, es resol per sorteig.

Preu públic

El Curs de preparació per a l’accés als cicles formatius de grau superior té un preu públic oficial de 240 euros. Hi ha bonificacions en certs casos, que cal justificar a secretaria, i també una quota del centre de material, que cal abonar en tots els casos.

Document informatiu

Full de preinscripció

Full de sol.licitud