PREINSCRIPCIÓ CURS DE PREPARACIÓ PER A L'ACCÉS ALS CFGS

u

Què és la preinscripció i la matrícula?

b

Estructura del curs d'accés

 • La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu.
 • La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.
 • Es poden preinscriure les persones que disposin del títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà.
 • També es podran preinscriure  les persones que estiguin finalitzant un cicle formatiu de grau mitjà el curs 2017/18.
 • Atenció: no hi ha termini d’inscripció al setembre.

  Estructura del Curs d’accés:

  • Cada centre té una distribució específica d’aquest curs: característiques del curs al nostre centre.
  • L’alumnat que superi el curs de preparació per a l’accés als CFGS té reserva del 20% de les places que s’oferten per a cada cicle formatiu de grau superior.

   Calendari

   Calendari:

   •  Període ordinari de preinscripció: del 3 al 7 de juliol de 2017, a la secretaria del centre.
   l

   Documentació

   Documentació necessària

   • Full de sol·licitud. En la sol.licitud, que serà única per a tota Catalunya, es poden demanar diversos centres en ordre de preferència.
   • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne o alumna.
   • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport dels pare/mare o tutor/a legals, si l’alumne/a és menor d’edat.
   • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
   • Original i fotocòpia del llibre de família, si l’alumne/a és menor d’edat ( pàgines on surten els pares i l’alumne/a).
   • Original i fotocòpia del certificat de qualificació mitjana del cicle formatiu, i del resguard del títol.
   • Per a les persones matriculades en un cicle de grau mitjà d’FP el mateix curs acadèmic: còpia del resguard de la matrícula i certificat acadèmic del 1r curs de cicle amb la qualificació obtinguda (si s’està cursant segon curs), o certificat del 4t curs d’ESO, o de superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o del curs específic d’accés als cicles de grau mitjà, si s’està cursant el primer curs del cicle.

    

   d

   Barem d'admissió

    

   Barems

   • Si hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen els criteris de prioritat següents:

    1. Sol·licituds de les persones que tenen el títol de tècnic/a, ordenades segons la qualificació.
    2. Sol·licituds de les persones matriculades a segon curs d’un cicle de 1.700 a 2.000 hores de durada o a un cicle de 1.300 a 1.400 hores.
    3. Sol·licituds de les persones matriculades a primer curs d’un cicle de 1.700 a 2.000 hores de durada.

     

    Dins de cada prioritat, les sol·licituds s’ordenen per la qualificació i, si hi ha empat, es resol per sorteig.

   Documents justificatius

   • Certificació de qualificació mitjana del cicle formatiu (no serveix el butlletí de notes) , o certificat acadèmic del 4t curs d’ESO ( si s’està cursant 1r curs del CF ) o del 1r curs de cicle amb la qualificació obtinguda (si s’està cursant segon curs), o certificat de superació de la prova d’accés o curs d’accés.

    

   Preu públic

   El Curs de preparació per a l’accés als cicles formatius de grau superior té un preu públic oficial de 240 euros. Hi ha bonificacions en certs casos, que cal justificar a secretaria, i també una quota del centre de material, que cal abonar en tots els casos.

    

   Document informatiu

   Full de preinscripció