PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

u

Què és la preinscripció i la matrícula?

 • La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada al 1r curs de qualsevol cicle formatiu, i també quan es vol canviar de centre. En la preinscripció es poden demanar diversos cicles formatius, torns i centres, en ordre de preferència.
 • La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.
 • En els cicles formatius, la preinscripció només es pot fer per al cicle formatiu complet. Qui vulgui cursar matèries soltes haurà de demanar plaça al setembre, una vegada acabat el procés de preinscripció i matriculació, i indicant que vol matricular-se de soltes. ( Informació sobre preinscripció i matrícula de soltes -pdf) Podran matricular-se a les matèries soltes on encara hi hagi vacants. Qui faci preinscripció ordinària sense indicar que vol fer soltes, perdrà la plaça en cas que se li assigni.
 • ATENCIÓ: a diferència de cursos anteriors, només hi ha un termini de preinscripció, al mes de maig, per a tothom. No hi ha preinscripció al setembre per a les persones que no s’hagin preinscrit al maig.
 • Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se durant el període ordinari de matrícula no se’ls manté la plaça assignada.

  Calendari

   Calendari

  • Publicació de l’oferta inicial de places (al tauler d’anuncis del centre):12 de maig de 2017
  • Presentació de sol.licituds: del 25 al 31 de maig de 2017 Termini finalitzat
   • En el nostre centre cal fer la preinscripció telemàtica. Es pot fer a casa, o si es vol, al vestíbul del centre, on hi haurà ordinadors per a qui ho vulgui fer allí. El resguard de la preinscripció, que es genera una vegada enviada la preinscripció, cal imprimir-lo i portar-lo a la secretaria juntament amb la documentació, dins el termini de preinscripció.
  • Termini per a presentar la documentació: fins el 2 de juny ( atenció: la preinscripció cal portar-la fins el 30 de maig)
  • Publicació de llistes de sol.licitants amb puntuació provisional: 21 de juny
  • Reclamacions a les puntuacions de les llistes provisionals : del 22 al 26 de juny
  • Termini per presentar el certificat de la qualificació del batxillerat o del grau mitjà (si s’han finalitzat els estudis el mes de juny): fins al 26 de juny de 2017
  • Publicació de llistes amb puntuació definitiva (i després del sorteig a per als desempats, a Ensenyament): 3 de juliol de 2017
  • Publicació de l’oferta final de places: 11 de juliol de 2017
  • Llistat d’admesos/es i llista d’espera: 12 de juliol de 2017
  • Matricula d’admesos: del 13 al 20 de juliol de 2017. En el nostre centre s’assigna una data i hora concreta per a cadascú, per tal d’evitar cues. Termini finalitzat
  • Atenció: als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se durant el període ordinari de matrícula no se’ls manté la plaça assignada.
  • Reassignació de vacants: dilluns, 24 de juliol. Procés finalitzat
  • Reassignació de vacants que resten sense ocupar:  Fins el 5 de setembre per als preinscrits sense plaça, i a partir del 6 de setembre per als no preinscrits. Trobareu les vacants que resten i  la informació en la notícia de la primera pàgina de secretaria.
  l

  Documentació

  Documentació necessària

   Resguard del full de sol·licitud telemàtic. En la sol.licitud, que serà única per a tota Catalunya, es poden demanar diversos centres en ordre de preferència.

  • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne o alumna.
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport dels pare/mare o tutor/a legals, si l’alumne/a és menor d’edat.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
  • Original i fotocòpia del llibre de família, per l’alumnat menor d’edat ( pàgines on surten els pares i l’alumne/a).
  • Per a l’alumnat procedent de batxillerat o COU, original i fotocòpia de la certificació oficial on constin les matèries cursades i la qualificació mitjana ( no serveix el butlletí de notes). Si per alguna raó no consta la nota mitjana, es qualifica amb un 5.
  • Original i fotocòpia de la certificació oficial del centre d’origen on consti la qualificació mitjana de la titulació amb què s’accedeix ( no serveix el butlletí de notes). Si no s’aporta la nota mitjana, es qualifica amb un 5.

  • Si encara s’estan cursant els estudis, es pot presentar el certificat de la qualificació fins al final del període de reclamacions al barem provisional (26 de juny)

  • Les persones que han superat la prova d’accés a Catalunya des de l’any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

  • Si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l’original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

  • Els alumnes procedents d’estudis estrangers han de presentar la original i fotocòpia de la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5. Informació sobre homologacions : Departament d’Ensenyament.

  • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent o original i fotocòpia del certificat de superació (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

  Vies d'accés en la preinscripció

  Vies d’accés

  En primer lloc es reserven 2 de les plaçes vacants per a alumnat amb NEE. La resta es divideix entre tres vies d’accés.

  Dins de cada via, les sol.licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana.

  • Via de Batxillerat i/o de COU: Es reserven un 60% de les places. Dins d’aquesta via hi ha dos grups de preferència:
   • en primer lloc, les persones que han cursat l’especialitat de batxillerat o COU amb les matèries preferents que es determinen per a cada cicle formatiu ;
   • en segon lloc, les persones que han cursat un batxillerat o COU no preferent.
  • Via del curs de preparació o del curs accés als cicles formatius de grau superior (CAS) i que disposin del títol d’un cicle de grau mitjà (també inclou qui hagi realitzat la formació per a les proves d’accés o el curs de preparació per a les proves d’accés de grau superior i disposi d’un títol de grau mitjà): es reserven un 20% de les places. Dins d’aquesta via hi ha 5 grups de preferència:
   • En primer lloc, qui procedeix de la mateixa família professional i ha cursat l’opció prioritària del CAS per al cicle formatiu demanat en primer lloc.
   • En segon lloc, qui NO procedeix de la mateixa família professional i ha cursat l’opció prioritària del CAS;
   • En tercer lloc, qui procedeix de la mateixa família professiona i NO ha cursat l’opció prioritària del CAS,
   • En quart lloc, qui NO procedeix de la mateixa família professional i NO ha cursat l’opció prioritària del CAS.
   • En cinquè lloc, qui ha superat la formació per a les proves d’accés o el curs de preparació per a les proves d’accés.
  •  Via de la prova d’accés, o exempció de la prova, o altres estudis ( FP2,CFGS, universitat): es reserven un 20% de les places.

  Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

  Finalitzat aquest procés, si hi ha places vacants s’assignen a les persones amb títol de tècnic de grau mitjà que no acrediten la superació de cap de les formacions relacionades amb l’accés a cicles de grau superior ni formació per a la prova d’accés de grau superior, amb la prioritat següent:

  1. Procedir de la mateixa família professional o d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
  2. Procedir d’una família professional no afí.
   – Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà.

  ATENCIÖ: no hi ha preinscripció al setembre, a diferència del curs anterior.

  Calendari per a matrícula de soltes:

  Preinscripció a mòduls o unitats formatives soltes: del 6 al 8 de setembre. Més informació-pdf

  d

  Barems d'admissió

   

  Barem general

  •  Dins de cada via d’accés i cada grup de preferència, les preinscripcions s’ordenen segons la qualificació mitjana aportada ( batxillerat, prova d’accés, FP, o altres).

   

  • Els empats en les qualificacions, dins de cada via i cada grup de preferència, es resolen per sorteig que es fa al Departament d’Ensenyament.

  Documents justificatius

  Certificat de qualificació mitjana de la titulació amb la que s’accedeix.

  Si es pot accedir per dues vies diferents, caldrà escollir-ne una ( no es pot accedir simultàniament per dues vies).

   

  Si no es porta cap certificat, la puntuació assignada serà un zero.

   

   

   

   

  Documents informatius per a imprimir

  Accés a la preinscripció telemàtica

  Aclariments per a fer la preinscipció telemàtica

  Preus públics

   

  Per als ensenyaments de cicles formatius de grau superior de formació professional inicial (LOE) :

  • Matrícula per curs en el cicle formatiu de grau superior: 360,00 euros.
  • Matrícula per unitat formativa: 25,00 euros.
  • Matrícula pel mòdul de formació en centres de treball (FCT) en el cicle formatiu de grau superior: 25,00 euros.
  • A més d’aquestes taxes, el centre estableix una quota per a tot l’alumnat de grau superior, per a material, assegurança escolar i actes acadèmics, i la quota voluntària de l’AMPA.

  Per als ensenyaments de formació professional específica (LOGSE):

  • Matrícula per curs en el cicle formatiu de grau superior : 360,00 euros.
  • Matrícula per crèdit en el cicle formatiu de grau superior : 65,00 euros.
  • Matrícula per mòdul de formació en centres de treball (FCT) en el cicle formatiu de grau superior: 65,00 euros.
  • A més d’aquestes taxes, el centre estableix un import de 38€ per a tot l’alumnat de grau superior, per a material, assegurança escolar i actes acadèmics, i un import voluntari de 13 € de l’AMPA.

  Bonificacions i exempcions
  ( caldrà justificar-ho documentalment ):

  Bonificació del 50% (només es pot optar a una de les dues opcions; no són acumulables):

  • per formar part de famílies nombroses de categoria general o famílies monoparentals de categoria general o especial. Cal disposar del carnet personal que ho justifica.
  • Per gaudir d’una beca o ajut del Ministeri d’Educació, cultura i esport, en el curs acadèmic anterior. Cal justificar-ho; si encara no heu rebut cap comunicació, heu de connectar-vos al web d’Ensenyament per a consultar l’estat de la vostra beca. Si la teniu concedida, heu de portar el credencial de becari on consti explícitament el curs acadèmic al que correspon.

  2.2. Exempció de les taxes( cal justificar-ho documentalment en tots els casos):

  • Per formar part de famílies nombroses de categoria especial. Cal disposar del carnet personal que ho justifica.
  • Persones amb condició legal de minusvalidesa de grau igual o superior al 33%. Cal disposar del certificat oficial que ho acredita
  • Víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i fills o filles. Cal disposar del document oficial que que ho acrediti
  • Membres d’unitats familiars que rebin la renda mínima d’inserció .Cal disposar del document oficial que que ho acrediti
  • persones víctimes de violència de gènere. Cal disposar del document oficial que que ho acrediti.

  3. Retorn del 50% del preu públic:

  • Es retornarà el 50% de les taxes abonades prèviament a l’alumnat matriculat que obtingui el curs acadèmic 2016-17 una beca del Ministeri d’Educació, cultura i esport. El retorn no es acumulable a l’obtingut per la bonificació del 50% (apartat 2.1).
  • Els alumnes que sol·licitin la beca han d’ingressar prèviament l’import que els correspongui, i quan hagin obtingut la beca ho han d’acreditar davant de la direcció del centre, moment en que se li retornarà el 50% de les taxes.

   

   

  d

  Requisits d'accés als CFGS

   

  Requisits d’accés als cicles formatius de grau superior:

   

  • Per cursar els cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior.
  • Així mateix, a partir de l’any que es compleixen els 19 anys, també s’hi pot accedir mitjançant una prova d’accés, o si se n’està exempt.
  • A partir de l’any en què se’n compleixen 18, s’hi pot accedir també si s’acredita que es té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova d’accés corresponent, o si se n’està exempt.
  • També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o s’ha superat el curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau superior.
  • Per a les persones amb titulacions estrangeres, cal disposar de la homologació prèvia, que sigui equivalent a batxillerat o  als cicles formatius de grau superior (Més informació) , o bé titulacions superiors homologades pel MEC.