PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

u

Què és la preinscripció i la matrícula?

 • La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre.
 • La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.
 • En els cicles formatius, la preinscripció ordinària només es pot fer per al cicle formatiu complet. Qui vulgui cursar matèries soltes haurà de demanar plaça al setembre, una vegada acabat el procés de preinscripció i matriculació, i indicant que vol matricular-se de soltes ( Informació sobre la preinscripció de soltes-pdf) .Podran matricular-se a les matèries soltes on encara hi hagi vacants. Qui faci preinscripció ordinària sense indicar que vol fer soltes, perdrà la plaça en cas que se li assigni. Podeu passar per secretaria per a recollir les instruccions de preinscripció per soltes.
 • ATENCIÓ: a diferència de cursos anteriors, només hi ha un termini de preinscripció, al mes de maig. No hi ha preinscripció al setembre per a les persones que no s’hagin preinscrit al maig.

Calendari

Calendari

Preinscripció:

 • Publicació de l’oferta inicial de places: 11 de maig de 2018. Es publica al tauler del centre.
 • Termini de preinscripció: del 14 al 24 de maig de 2018

En el nostre centre cal fer la preinscripció telemàtica. Es pot fer a casa, o al centre, on hi haurà ordinadors per a qui ho vulgui. El resguard de la preinscripció, que es genera una vegada enviada la preinscripció, cal imprimir-lo i portar-lo a la secretaria juntament amb la documentació.

 • Últim dia per presentar documentació: fins al 28 de maig de 2018
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2018.(NO SON LLISTATS D’ADMESOS)  
 • Termini per presentar documentació pendent o reclamacions als barems: del 6 al 8 de juny de 2018
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 13 de juny de 2018  (NO SON LLISTATS D’ADMESOS)
 • Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament.
 • Llista baremada i ordenada definitiva: 18 de juny de 2018 (NO SON LLISTATS D’ADMESOS). Accés a la consulta: cicles formatius de grau mitjà
 • Publicació de l’oferta final de places: 29 de juny de 2018. Es publica al tauler del centre.
 • Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2018

 Matrícula

Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l’11 de juliol de 2018

En el nostre centre s’assigna una data concreta dins del termini, per a cada especialitat, i caldrà fer-la en el dia assignat.

Reassignació de vacants: si queden vacants després de finalitzar el termini de matrícula ordinària, es van assignant segons la llista d’espera, fins a completar els grups o acabar la llista d’espera, durant el mes de juliol.

Termini de setembre

El 4 de setembre de 2018, el Departament d’Ensenyament publicarà en la seva pàgina els centres i cicles amb vacants.

A partir d’aquest dia s’obre un segon període d’admissió en que només dodran participar els sol.licitants que han participat en el primer periode de preinscripció, i que:

 • no han obtingut plaça, o
 • han obtingut plaça però no s’han matriculat.

Calendari :

 • Publicació de centres i cicles amb places vacants: 4 de setembre
 • Termini per ampliar les peticions de la sol.licitud: 5 i 6 de setembre
 • Llista d’admesos al centre: abans de la data d’inici del curs 2018-2019.
l

Documentació

Documentació necessària

 •  Full de sol·licitud. En la sol.licitud, que serà única per a tota Catalunya, es poden demanar diversos centres, especialitats i torns, en ordre de preferència.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne o alumna.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport dels pare/mare o tutor/a legals, si l’alumne/a és menor d’edat.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia del llibre de família, per l’alumnat menor d’edat ( pàgines on surten els pares i l’alumne/a).
 • Per a l’alumnat procedent d’ESO, original i fotocòpia de la certificació oficial on consti la qualificació mitjana d’ESO ( no serveix el butlletí de notes). Si encara està cursant 4rt d’ESO, cal la certificació de la mitjana dels 3 primers cursos d’ESO.
 • Per a altres formes d’accés, original i fotocòpia de la certificació oficial del centre d’origen on consti la qualificació mitjana de la titulació amb què s’accedeix ( no serveix el butlletí de notes).
 • Per alumnat procedent de la prova d’accés , si la prova d’accés s’ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Ensenyament i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s’ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.
 • Els alumnes procedents d’estudis estrangers han de presentar l’original i fotocòpia de la  credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5. Trobareu informació sobre homologacions al Departament d’Ensenyament.
 • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent o el certificat de superació de la prova (en tot cas, en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova, si no s’ha presentat abans).

Vies d'accés i criteri de prioritat

Vies d’accés i criteris de prioritat

En primer lloc es reserven 2 de les plaçes vacants per cada grup a alumnat amb NEE. La resta es divideix entre 3 vies d’accés.

Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d’accés.

Vies d’accés:

– Via d’accés de graduat en educació secundària obligatòria: reserva del 60% de les places.

– Via d’accés del PQPI (programa de qualificació professional inicial): reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

– Via de la prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accés (CAM) o per altres titulacions ( FP, BUP, COU, etc..) que permeten l’accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció (PFI) que han superat les proves d’accés o n’han quedat exempts accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades, aquestes places es distribueixen proporcionalment entre les altres vies.

d

Barems d'admissió

 

Barem general

 •  Dins de cada via d’accés les preinscripcions s’ordenen segons la qualificació mitjana aportada ( ESO, prova d’accés, FP, o altres).
 • Els empats en les qualificacions, dins de cada via i cada grup de preferència, es resolen per sorteig que es fa al Departament d’Ensenyament.
 • Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places, aquestes places es distribueixen proporcionalment entre les altres vies.

Documents justificatius

Certificat de qualificació mitjana de la titulació amb la que s’accedeix.

Si es pot accedir per dues vies diferents, caldrà escollir-ne una ( no es pot accedir simultàniament per dues vies).

Si no es porta cap certificat, la puntuació assignada serà un zero.

Documents informatius per a imprimir

Accés a la preinscripció telemàtica