PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

u

Què és la preinscripció i la matrícula?

 • La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. 
 • La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.
 • En els cicles formatius, la preinscripció ordinària només es pot fer per al cicle formatiu complet. Qui vulgui cursar matèries soltes haurà de demanar plaça al setembre, una vegada acabat el procés de preinscripció i matriculació, i indicant que vol matricular-se de soltes ( Informació sobre la preinscripció de soltes-pdf) .Podran matricular-se a les matèries soltes on encara hi hagi vacants. Qui faci preinscripció ordinària sense indicar que vol fer soltes, perdrà la plaça en cas que se li assigni. Podeu passar per secretaria per a recollir les instruccions de preinscripció per soltes.
 • ATENCIÓ: a diferència de cursos anteriors, només hi ha un termini de preinscripció, al mes de maig. No hi ha preinscripció al setembre per a les persones que no s’hagin preinscrit al maig.

Calendari

Calendari: 

Publicació de l’oferta inicial de places, al tauler d’anuncis del centre: 12 de maig de 2017

 • Presentació de sol.licituds: del 16 al 24 de maig Termini finalitzat
  • En el nostre centre cal fer la preinscripció telemàtica. Es pot fer a casa, o si es vol fer al centre, al vestíbul hi haurà ordinadors per a qui ho vulgui. El resguard de la preinscripció, que es genera una vegada enviada la preinscripció, cal imprimir-lo i portar-lo a la secretaria juntament amb la documentació, dins el termini de preinscripció.
 • Termini per a presentar la documentació: fins el 26 de maig . Termini finalitzat
 • Publicació de llistes de sol.licitants amb puntuació provisional ( no son llistats d’admesos) : 6 de juny de 2017: Accés a la consulta
 • Reclamacions a les puntuacions de les llistes provisionals : del 7 al 9 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació de llistes amb puntuació definitiva ( no son llistats d’admesos): 19 de juny de 2017
 • Publicació de l’oferta final de places: 30 de juny de 2017
 • Llistat d’admesos/es i llista d’espera: 3 de juliol de 2017. Finalitzat
 • Matricula ordinària d’admesos (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l’11 de juliol de 2017.Termini finalitzat
 • Reassignacions juliol: finalitzat .
 • Finalitzada la matrícula de juliol  i tancada la llista d’espera, el 4 de setembre de 2017 el Departament d’Ensenyament informa dels centres i cicles amb places vacants.

Del 6 al 7 de setembre, s’obre un segon període d’admissió en què només poden participar

 les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i
– les persones que van obtenir plaça però no es van poder matricular perquè no van superar l’ESO al juny.

Els participants han d’acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d’accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles. L’acreditació d’haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

 • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 6 i 7 de setembre de 2017
 • Llista d’admesos al centre: abans de la data d’inici del curs 2017-2018
 • Més informació: Departament d’Ensenyament

Calendari per a matrícula parcial ( matèries soltes ):

 • Preinscripció per a crèdits, mòduls o unitats formatives soltes: del 6 al 8 de setembre. Més informació (pdf)
l

Documentació

Documentació necessària

 •  Full de sol·licitud. En la sol.licitud, que serà única per a tota Catalunya, es poden demanar diversos centres, especialitats i torns, en ordre de preferència.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne o alumna.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport dels pare/mare o tutor/a legals, si l’alumne/a és menor d’edat.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia del llibre de família, per l’alumnat menor d’edat ( pàgines on surten els pares i l’alumne/a).
 • Per a l’alumnat procedent d’ESO, original i fotocòpia de la certificació oficial on consti la qualificació mitjana d’ESO ( no serveix el butlletí de notes). Si encara està cursant 4rt d’ESO, cal la certificació de la mitjana dels 3 primers cursos d’ESO.
 • Per a altres formes d’accés, original i fotocòpia de la certificació oficial del centre d’origen on consti la qualificació mitjana de la titulació amb què s’accedeix ( no serveix el butlletí de notes).
 • Per alumnat procedent de la prova d’accés , si la prova d’accés s’ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Ensenyament i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s’ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.
 • Els alumnes procedents d’estudis estrangers han de presentar l’original i fotocòpia de la  credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5. Trobareu informació sobre homologacions al Departament d’Ensenyament.
 • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent o el certificat de superació de la prova (en tot cas, en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova, si no s’ha presentat abans).

Vies d'accés i criteri de prioritat

Vies d’accés i criteris de prioritat

En primer lloc es reserven 2 de les plaçes vacants per cada grup a alumnat amb NEE. La resta es divideix entre 3 vies d’accés.

Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d’accés.

Vies d’accés:

– Via d’accés de graduat en educació secundària obligatòria: reserva del 60% de les places.

– Via d’accés del PQPI (programa de qualificació professional inicial): reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

– Via de la prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accés (CAM) o per altres titulacions ( FP, BUP, COU, etc..) que permeten l’accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció (PFI) que han superat les proves d’accés o n’han quedat exempts accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

d

Barems d'admissió

 

Barem general

 •  Dins de cada via d’accés les preinscripcions s’ordenen segons la qualificació mitjana aportada ( ESO, prova d’accés, FP, o altres).

 • Els empats en les qualificacions, dins de cada via i cada grup de preferència, es resolen per sorteig que es fa al Departament d’Ensenyament.

Documents justificatius

Certificat de qualificació mitjana de la titulació amb la que s’accedeix.

Si es pot accedir per dues vies diferents, caldrà escollir-ne una ( no es pot accedir simultàniament per dues vies).

Si no es porta cap certificat, la puntuació assignada serà un zero.

 

Documents informatius per a imprimir

=

Full informatiu per a la preinscripció ( no actiu)

Accés a la preinscripció telemàtica

Sol.licitud telemàtica: termini finalitzat