PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

u

Què és la preinscripció i la matrícula?

  • La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre.
  • La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.
  • Els alumnes de 4rt d’ESO del centre no han de fer preinscripció si volen cursar batxillerat al mateix centre: han de demanar la reserva de plaça en el termini en que s’estableixi per part de coordinació pedagògica. Després s’hauran de matricular en el termini corresponent indicat des del centre.

  Calendari

  Calendari:

  • Oferta inicial de places: 10 de maig de 2019 . Es publica al tauler d’anuncis del centre.
  • Sol·licituds de preinscripció: del 14 al 21 de maig de 2019.
  • Últim dia per a presentar la documentació al centre: fins al 23 de maig de 2019. Atenció: la preinscripció cal haver-la portat durant el termini de preinscripció.
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019. 
  • Termini per presentar reclamacions als barems o aportar documentació pendent: del 5 al 12 de juny de 2019.
  • Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2018, a les 11 h , als serveis centrals del Departament d’Ensenyament.
  • Llista baremada definitiva de preinscripcions: 21 de juny de 2019.  Accés a la consulta: Batxillerat
  • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 8 de juliol de 2019.

  Matrícula

  • Matrícula ordinària dels alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 a l’15 de juliol de 2019. En el nostre centre s’assigna una data concreta dins d’aquest termini, per a la matrícula.
  • Matrícula extraordinària dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre de 2019.
  l

  Documentació

  Documentació necessària

  • Resguard del full de sol·licitud telemàtica. En la sol.licitud, que serà única per a tota Catalunya, es poden demanar diversos centres en ordre de preferència. ( Si no disposeu d’ordinador, la sol.licitud es podrà emplenar als ordinadors del vestíbul del centre)
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne o alumna.
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport dels pare/mare o tutor/a legals.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
  • Original i fotocòpia del llibre de família, si l’alumne/a és menor d’edat ( pàgines on surten els pares i l’alumne/a).
  • Quan el domicili habitual que consti a la sol.licitud no coincideix amb el del DNI o NIE del pare o mare, cal portar el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne i els pares on consti l’adreça indicada.

   

  Reserva de plaça per alumnat del centre

  Els alumnes de 4t d’ESO de l’INS Torre Vicens tenen reserva de plaça a batxillerat, si la demanen en el termini que estableix coordinació pedagògica, abans d’iniciar-se el termini de preinscripció.

  Els alumnes d’altres centres s’ordenen segons el barem general, si hi ha més sol·licitants que places.

  d

  Barems d'admissió

   

  Les preinscripcions s’ordenen d’acord amb l’aplicació dels criteris de prioritat o barems.

  Per justificar el barem cal portar l’original i fotocòpia de la documentació que s’indica. Si no es justifica no es comptarà la puntuació.

   

   

   

   

  Barem general

  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball d’un dels pares al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o del pare, mare o germans: 10 punts.

  • Expedient acadèmic: qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals.

  Barem complementari

  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

   

  Documents justificatius

  • Germans al centre o pare que hi treballa: només cal indicar-ho en el full de preinscripció.
  • Si l’adreça del DNI del pare o mare no coincideix amb la de la sol.licitud, cal portar un certificat  d’empadronament i convivència, de l’Ajuntament.
  • Si el pare o mare treballa a l’àrea de proximitat, cal un certificat de l’empresa on consti l’adreça del treball.
  • Renda mínima d’inserció: Certificat oficial on consti aquesta circumstància.
  • Per discapacitat: certificat de discapacitat emés pel Departament de Benestar i Família.

  • Qualificació mitjana: Certificat acadèmic de la qualificació

  – Si l’alumne encara cursa els estudis: certificat de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament. (si està fent 4rt d’ESO, certificat dels tres primers cursos)

  – Els alumnes procedents d’estudis estrangers han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació.

  •  Carnet de família nombrosa o monoparental de l’alumne/a.

   

  Àrea de proximitat

  Documents informatius per a imprimir ( es publicaran més endavant)

  =

  Full informatiu per a la preinscripció a batxillerat NO ACTIU

  =

  Full tria matèries per a la preinscripció: demanar a secretaria