PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

u

Què és la preinscripció i la matrícula?

   • La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre.
   • La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.
   • Els alumnes de 4rt d’ESO del centre no han de fer preinscripció si volen cursar batxillerat al mateix centre: han de demanar la reserva de plaça en el termini en que s’estableixi per part de coordinació pedagògica. Després s’hauran de matricular en el termini corresponent indicat des del centre.

   Calendari

   Calendari:

   • Publicació de l’oferta de places:  12 de maig de 2017
   • Presentació de sol.licituds: del 16 al 24 de maig de 2017
    • En el nostre centre cal fer la preinscripció telemàtica. Al vestíbul hi haurà ordinadors per a qui ho vulgui fer al centre. El resguard de la preinscripció, que es genera una vegada enviada la preinscripció, cal imprimir-lo i portar-lo a la secretaria juntament amb la documentació.
    • Termini per a presentar la documentació: fins el 26 de maig ( atenció: la preinscripció cal fer-la abans del 24 de maig)
   • Publicació de llistes de sol.licitants amb puntuació provisional: 6 de juny de 2017: Accés a la consulta
   • Reclamacions a les puntuacions de les llistes provisionals : del 7 al 9 de juny de 2017
   • Publicació de llistes amb puntuació definitiva: 19 de juny de 2017
   • Llistat d’admesos/es: 3 de juliol de 2017

   • Matrícula ordinària dels alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l’11 de juliol. En el nostre centre s’assigna un dia dins d’aquest termini, per tal d’evitar les cues: DIVENDRES, 7 DE JULIOL, DE 12 A 13 H. Cal passar per secretaria per a recollir el sobre de matrícula, i anar a parlar obligatòriament amb la cap d’estudis abans de fer la matrícula.
   • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 4 a l’11 de juliol de 2017
   • Matrícula extraordinària dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017

    l

    Documentació

    Documentació necessària

    • Resguard del full de sol·licitud telemàtica. En la sol.licitud, que serà única per a tota Catalunya, es poden demanar diversos centres en ordre de preferència. ( Si no disposeu d’ordinador, la sol.licitud es podrà emplenar als ordinadors del vestíbul del centre)
    • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne o alumna.
    • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport dels pare/mare o tutor/a legals.
    • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
    • Original i fotocòpia del llibre de família, si l’alumne/a és menor d’edat ( pàgines on surten els pares i l’alumne/a).
    • Quan el domicili habitual que consti a la sol.licitud no coincideix amb el del DNI o NIE del pare o mare, cal portar el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne i els pares on consti l’adreça indicada.

     

    Reserva de plaça per alumnat del centre

    Els alumnes de 4rt d’ESO de l’INS Torre Vicens tenen reserva de plaça a batxillerat, si la demanen en el termini que estableix coordinació pedagògica, abans d’iniciar-se el termini de preinscripció.

    Els alumnes d’altres centres s’ordenen segons el barem general, si hi ha més sol.licitants que plaçes.

     

     

    d

    Barems d'admissió

     

    Les preinscripcions s’ordenen d’acord amb l’aplicació dels criteris de prioritat o barems.

    Per justificar el barem cal portar l’original i fotocòpia de la documentació que s’indica. Si no es justifica no es comptarà la puntuació.

     

     

     

     

    Barem general

    • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
    • Per proximitat del domicili o del lloc de treball d’un dels pares al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
     • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
     • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
     • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
    • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
    • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o del pare, mare o germans: 10 punts.

    Barem complementari

    • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
    •  Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
    • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

    Documents justificatius

    • Germans al centre o pare que hi treballa: només cal indicar-ho en el full de preinscripció.

    • Si l’adreça del DNI del pare o mare no coincideix amb la de la sol.licitud, cal portar un certificat  d’empadronament i convivència, de l’Ajuntament.
    • Si el pare o mare treballa a l’àrea de proximitat, cal un certificat de l’empresa on consti l’adreça del treball.

    • Renda mínima d’inserció: Certificat oficial on consti aquesta circumstància.

    • Per discapacitat: certificat de discapacitat emés pel Departament de Benestar i Família.

    •  Carnet de família nombrosa o monoparental de l’alumne/a.

    •  Malaltia crònica: certificació mèdica oficial on consti aquesta circumstància.

     • Pares o germans escolaritzats al centre: cal indicar-ho en la sol.licitud. La secretaria comprovarà aquesta circumstància a la seva base de dades.

     Àrea de proximitat

     MAPA D'ÀREA DE PROXIMITAT

     Documents informatius per a imprimir

     =

     Full tria matèries per a la preinscripció a 1r de batxillerat

     =

     Full tria matèries per a la preinscripció a 2n de batxillerat