PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ ESO

u

Què és la preinscripció i la matrícula?

 • La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre.
 • La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.
 • Els alumnes de centres adscrits rebran tota la informació directament a través de la seva escola.

Calendari

Calendari

Preinscripció:

 • Oferta inicial de places escolars: 9 d’abril de 2018 (es publiquen al taulell d’anuncis del centre).
 • Presentació de la sol·licitud de preinscripcció al centredel 13 al 24 d’abril de 2018.
 • Últim dia de presentació de la documentació al centre: fins al 25 d’abril de 2018.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2018.
 • Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional: del 4 al 8 de maig de 2018.
 • Llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2018.
 • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2018.
 • Llistes d’alumnes admesos (i llistes d’espera, si n’hi ha): 12 de juny de 2018.

Matrícula

 • Per a 1r ESO, amb plaça assignada: del 21 al 27 de juny de 2018

Les famílies d’alumnes preinscrits al centre i admesos d’escoles adscrites rebreu el sobre de la matrícula a través de la vostra escola.

Les famílies d’alumnes admesos procedents d’escoles no adscrites, o reassignats en segones opcions, hauran de passar per secretaria per a recollir el sobre de la matrícula.

 • Per a 2n, 3r i 4t d’ESO (i confirmació de plaça assignada per als alumnes pendents de l’avaluació de setembre): del 25 al 29 de juny de 2018
 • Alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018

 

l

Documentació

Documentació necessària

 •  Full de sol·licitud. En la sol.licitud, que serà única per a tota Catalunya, es poden demanar diversos centres en ordre de preferència.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne o alumna, si en té. En tot cas, és obligatori a partir dels 14 anys.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport dels pare/mare o tutor/a legals.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia del llibre de família ( pàgines on surten els pares i l’alumne/a).
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions (és voluntari en la preinscripció; si no es porta ara, caldrà portar-lo a la matrícula)
 • Quan el domicili habitual que consti a la sol.licitud no coincideix amb el del DNI o NIE del pare o mare, cal portar el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne i els pares on consti l’adreça indicada.

Escoles adscrites

Els alumnes de les escoles adscrites tenen preferència en l’adjudicació de places. Els alumnes d’escoles no adscrites van per darrera dels adscrits.

Si a la sol.licitud es demana en primer lloc un centre al que no s’està adscrit, totes les opcions demanades es consideren no adscrites.

Les escoles de primària adscrites al nostre centre son:

 • Escola l’Àlber, d’Albesa,
 • Escola Blanca de Villalonga, de La Portella,
 • Escola de Vilanova de Segrià,
 • Escola Sant Joan, de Benavent de Segrià,
 • Escola El Roser, de Torre-serona,
 • Escola Països Catalans, de Lleida.
d

Barems d'admissió

 Les sol.licituts s’ordenen primerament en PREFERENTS (alumnes de centres adscrits) i NO PREFERENTS (resta d’alumnes). L’ordenació es fa en relació al centre demanat en primer lloc.

A continuació s’ordenen d’acord amb l’aplicació dels criteris de prioritat o barems.

Per justificar el barem cal portar l’original i fotocòpia de la documentació que s’indica. Si no es justifica no es comptarà la puntuació.

 

 

Barem general

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.

 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball d’un dels pares al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 •  Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 •  Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o del pare, mare o germans: 10 punts.

Barem complementari

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 •  Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 •  Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Documents justificatius

Germans al centre o pare que hi treballa: només cal indicar-ho en el full de preinscripció.

També es considera “germans al centre” si els germans estan escolaritzats en alguna de les escoles adscrites següents: Albesa, La Portella, Vilanova de Segrià, Benavent de Segrià i Torre-serona. En aquest cas cal justificar-ho amb un certificat de l’escola.

 •  Si l’adreça del DNI del pare o mare no coincideix amb la de la sol.licitud, cal portar un certificat  d’empadronament i convivència, de l’Ajuntament.
 • Si el pare o mare treballa a l’àrea d’influència, cal un certificat de l’empresa on consti l’adreça del treball.
 •   Renda mínima d’inserció: Certificat oficial on consti aquesta circumstància.
 •   Per discapacitat: certificat de discapacitat emés pel Departament de Benestar i Família.

 •  Carnet de família nombrosa o monoparental de l’alumne/a.

 •  Malaltia crònica: certificació mèdica oficial on consti aquesta circumstància.

 •  Cal indicar-ho en la sol.licitud. La secretaria comprovarà aquesta circumstància a la seva base de dades.

Àrea d'influència

L’àrea d’influència de l’Institut Torre vicens, a efectes del barem, inclou les poblacions de:

 • Albesa
 • La Portella,
 • Vilanova de Segrià,
 • Benavent de Segrià,
 • Torre-serona, i
 • La  zona de Lleida indicada en color rosa en el MAPA OFICIAL de zones d’influència ( el trobareu al final d’aquesta pàgina).

Accés al full de preinscripció ( no actiu)

Full de sol.licitud per imprimir

Es pot emplenar digitalment i imprimir, o imprimir i emplenar a mà.

Accés a la sol.licitud telemàtica

Després d’enviar-la cal imprimir el resguard, i portar-lo al centre juntament amb la documentació.

#

MAPA D'ÀREES D'INFLUÈNCIA DE LA CIUTAT DE LLEIDA

La zona de proximitat de l’INS Torre vicens és la de color rosa.

ÀREA D'INFLUÈNCIA PER CARRERS,DE LLEIDA

Cal buscar el carrer i el número; el color que s’indica correspon al del mapa d’àrees d’influència.