PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ ESO

u

Què és la preinscripció i la matrícula?

 • La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre.
 • La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.
 • Els alumnes de centres adscrits rebran tota la informació directament a través de la seva escola.

Calendari

  Calendari

 • Publicació de l’oferta de places: 20 de març de 2017
 • Presentació de sol.licituds: del 23 de març al 4 d’abril de 2017
 • Últim dia de presentació de documentació al centre:  7 d’abril de 2017
 • Termini de reclamacions a les puntuacions provisionals: del 25 al 27 d’abril de 2017
 • Publicació de llistes de sol.licitants amb puntuació provisional: 24 d’abril de 2017
 • Publicació de llistes ordenades amb puntuació definitiva: 8 de maig de 2017
 • Publicació de l’oferta final de places: 30 de maig de 2017
 • Llistat d’admesos/es: 2 de juny de 2017. Consulta d’admesos (Departament d’Ensenyament)
 • Matricula d’admesos:
  • Primer d’ESO: del 12 al 16 de juny de 2017.
  • Les famílies d’alumnes preinscrits al centre i admesos d’escoles adscrites rebreu el sobre de la matrícula a través de la vostra escola.
  • Les famílies d’alumnes admesos procedents d’escoles no adscrites, o reassignats en segones opcions, han de passar per secretaria per a recollir el sobre de la matrícula.
  • Segon, tercer i quart d’ESO: del 26 al 30 de juny de 2017
  • Les famílies d’alumnes admesos a 2n, 3r o 4rt hauran de passar per secretaria per a recollir el sobre de la matrícula. Els alumnes no admesos queden en llista d’espera, per si hi ha vacants després de matriculació ordinària dels admesos i els alumnes del centre. Aquestes vacants, si n’hi ha, seran al mes de setembre.
l

Documentació

Documentació necessària

 •  Full de sol·licitud. En la sol.licitud, que serà única per a tota Catalunya, es poden demanar diversos centres en ordre de preferència.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne o alumna, si en té. En tot cas, és obligatori a partir dels 14 anys.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport dels pare/mare o tutor/a legals.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia del llibre de família ( pàgines on surten els pares i l’alumne/a).
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions (és voluntari en la preinscripció; si no es porta ara, caldrà portar-lo a la matrícula)
 • Quan el domicili habitual que consti a la sol.licitud no coincideix amb el del DNI o NIE del pare o mare, cal portar el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne i els pares on consti l’adreça indicada.

 

Escoles adscrites

Els alumnes de les escoles adscrites tenen preferència en l’adjudicació de places. Els alumnes d’escoles no adscrites van per darrera dels adscrits.

Si a la sol.licitud es demana en primer lloc un centre al que no s’està adscrit, totes les opcions demanades es consideren no adscrites.

Les escoles de primària adscrites al nostre centre son:

 • Escola l’Àlber, d’Albesa,
 • Escola Blanca de Villalonga, de La Portella,
 • Escola de Vilanova de Segrià,
 • Escola Sant Joan, de Benavent de Segrià,
 • Escola El Roser, de Torre-serona,
 • Escola Països Catalans, de Lleida.
d

Barems d'admissió

 Les sol.licituts s’ordenen primerament en PREFERENTS (alumnes de centres adscrits) i NO PREFERENTS (resta d’alumnes). L’ordenació es fa en relació al centre demanat en primer lloc.

A continuació s’ordenen d’acord amb l’aplicació dels criteris de prioritat o barems.

Per justificar el barem cal portar l’original i fotocòpia de la documentació que s’indica. Si no es justifica no es comptarà la puntuació.

 

 

Barem general

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.

 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball d’un dels pares al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 •  Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.

 •  Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o del pare, mare o germans: 10 punts.

Barem complementari

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 •  Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 •  Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Documents justificatius

 Germans al centre o pare que hi treballa: només cal indicar-ho en el full de preinscripció.

 •  Si l’adreça del DNI del pare o mare no coincideix amb la de la sol.licitud, cal portar un certificat  d’empadronament i convivència, de l’Ajuntament.
 • Si el pare o mare treballa a l’àrea d’influència, cal un certificat de l’empresa on consti l’adreça del treball.

 •   Renda mínima d’inserció: Certificat oficial on consti aquesta circumstància.

 •   Per discapacitat: certificat de discapacitat emés pel Departament de Benestar i Família.

   

  • Carnet de família nombrosa o monoparental de l’alumne/a.

   

  • Malaltia crònica: certificació mèdica oficial on consti aquesta circumstància.

  •  Cal indicar-ho en la sol.licitud. La secretaria comprovarà aquesta circumstància a la seva base de dades.

  Àrea d'influència

  L’àrea d’influència de l’Institut Torre vicens, a efectes del barem, inclou les poblacions de:

  • Albesa
  • La Portella,
  • Vilanova de Segrià,
  • Benavent de Segrià,
  • Torre-serona, i
  • La  zona de Lleida indicada en color rosa en el MAPA OFICIAL de zones d’influència ( el trobareu al final d’aquesta pàgina).

  Accés al full de preinscripció

  Full de sol.licitud per imprimir

  Es pot emplenar digitalment i imprimir, o imprimir i emplenar a mà.

  Full de sol.licitud telemàtica

  Després d’enviar-la cal imprimir el resguard, i portar-lo al centre juntament amb la documentació.

  #

  MAPA D'ÀREES D'INFLUÈNCIA DE LA CIUTAT DE LLEIDA

  La zona de proximitat de l’INS Torre vicens és la de color rosa.

  ÀREA D'INFLUÈNCIA PER CARRERS,DE LLEIDA

  Cal buscar el carrer i el número; el color que s’indica correspon al del mapa d’àrees d’influència.