Expedició de títols

Es poden tramitar quan l’alumne ha superat l’ESO, el Batxillerat o un cicle formatiu. També es poden tramitar sol.licituds de títols anteriors ( FP I, FP II, BUP,) que s’hagin cursat al centre.

  • ESO: 

El títol de Graduat d’ESO és gratuït; no cap fer cap gestió, ja que la secretaria el demana directament. Quan arribi el títol, l’alumne rebrà un correu a casa per tal que el reculli.

  • BATXILLERAT, CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:

Taxes d’expedició:

– Batxillerat: 66,90 euros
Cicles formatius de grau mitjà ( títol de Tècnic ) : 66,90 euros.
Cicles formatius de grau superior ( títol de Tècnic superior) : 74,95 euros.

Per disposar del títol de família nombrosa de 1a, cal abonar només el 50% de les taxes.

– Estan exemptes de pagament:
– Les persones que acrediten una disminució igual o superior al 33%, d’acord amb l’article 5 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres publicada al DOGC de 6/7/2007;
– Les persones que formin part d’una família nombrosa de categoria especial d’acord amb la Llei 40/2003, de 19 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses (BOE 19/11/2003);
– Les víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i fills, d’acord amb la Llei 32/1999, de 8 d’octubre de Solidaritat amb les víctimes de terrorisme (BOE 9/10/1999).

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • Fotocòpia del DNI o NIE. No serveix el passaport, per a les persones estrangeres.
  • Full de sol.licitud del títol
  • Imprès de pagament personalitzat, que es genera a la secretaria i que cal venir a demanar.
  • Fotocòpia carnet família nombrosa o monoparental, si escau.
  • Certificació que justifiqui l’exempció de pagament, si s’escau.

PROCEDIMENT:

Cal portar la documentació a la secretaria, on es comproven les dades personals que consten a l’aplicació de Registre de Títols Acadèmics i Professional de Catalunya i es treu l’imprès de pagament. L’alumne haurà d’anar a l’entitat bancària a fer el pagament de les taxes i tornar al centre, on es registrarà la sol·licitud i es lliurarà a l’alumne un resguard del títol, que té la mateixa validesa que el títol oficial i que s’haurà de guardar i conservar per poder retirar el títol un cop arribi al Centre.

Juntament amb el resguard, es lliurarà a l’alumne una certificació d’estudis cursats.

RECOLLIDA DEL TÍTOL

Un cop arribi el títol, es comunicarà mitjançant un escrit o un correu electrònic adreçat a la vostra adreça. És important que en cas de variació d’aquestes dades ens ho feu saber per poder-vos lliurar la comunicació.

Per tal de retirar-lo, haurà de venir la persona interessada amb el seu DNI i el resguard del títol. En cas que vingui una altra persona, caldrà omplir l’autorització que hi ha tot seguit, i portar-la juntament amb la documentació esmentada i el DNI de la persona que el reculli:

Autorització per al lliurament del títol (pdf)

En recollir el títol, el personal de secretaria us demanarà que comproveu que les dades siguin correctes i signeu el llibre on consta el registre del títol. En cas que hi hagi errades, es retornarà el títol per a que sigui reexpedit sense cost addicional.

DUPLICATS DE TÍTOLS

En recollir el títol, el personal de secretaria us demanarà que comproveu que les dades siguin correctes. En cas que hi hagi errades, es retornarà el títol per a que sigui reexpedit sense cost addicional.

En cas que les errades es detectin posteriorment a la recollida i signatura de recollida del títol, per a fer el duplicat cal abonar una taxa de 16,55 euros.

Sol.licitud de duplicat del títol

Pèrdua de Títols

En cas de pèrdua, és pot demanar un duplicat: la taxa és de 16,55 euros.

Sol.licitud de duplicat del títol