Convalidacions i exempcions. Accés a la sol·licitud.

 Convalidacions  de crèdits, mòduls o unitats formatives de cicles formatius

Per a obtenir-les cal estar matriculat en un cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui el títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

La sol.licitud cal presentar-la en el moment de la matriculació.

Tipus de convalidacions:

 • Convalidacions directes: Son les que es poden obtenir per haver cursat anteriorment un altre cicle formatiu. En les taules de convalidacions oficials consten amb la lletra C.
 • No es consideren equivalents els estudis de FP I o FP II ja extingits.
 • Cal omplir la sol.licitud de convalidació, i adjuntar el DNI i una certificació dels estudis previs on constin les matèries, nombre d’hores i qualificacions obtingudes. Els tutors dels grups del centre disposen de fulls de sol.licitud, i també es podes demanar a secretaria.
 • Convalidacions singulars: l’alumne/a que prèviament hagi finalitzat estudis de FP de segon grau o estudis universitaris, pot sol·licitar una convalidació singular. Haurà d’adjuntar a la sol.licitud una còpia compulsada del títol dels estudis cursats i, en el cas d’estudis universitaris, haurà d’ajuntar el pla d’estudis cursat i el certificat acadèmic personal expedit pel centre universitari, amb indicació de les hores de les diferents matèries i el programa de les matèries en què es fonamenta la petició de convalidació. Tota la documentació es tramet conjuntament amb un informe justificatiu de la direcció del centre a la Direcció General de Formació Professionals, qui resol la convalidació en un termini de temps variable.
 • Es consideraran també convalidacions singulars les que afectin els cicles formatius d’atenció sociosanitària, explotació de sistemes informàtics i prevenció de riscos professionals, excepte en els crèdits de FOL, RET, RAT i administració i gestió i comercialització de la petita empresa, on s’aplicaran les convalidacions establertes en l’Ordre ENS/58/2003 per a aquests crèdits, i altres convalidacions entre cicles LOE i LOGSE que acostuma a concedir la Direcció general de Formació professional. Les taules de convalidacions per a cada cicle les tenen els tutors, o es pot demanar informació a secretaria.
 • Les persones que tinguin l’exempció de qualsevol crèdit d’un cicle formatiu previ, no poden demanar la convalidació a partir d’aquest crèdit exempt. Cal haver-lo cursat i aprovat.
 • Mentre no es resol la convalidació, l’alumne/a ha d’assistir a les classes presencials dels crèdits, mòduls i/o UF on s’hagi matriculat.
 • Les persones que han obtingut l’Acreditació de competències professionals o la Validació d’unitats de competència per experiència laboral, podran convalidar els crèdits o mòduls dels cicles formatius que constin en el seu certificat d’acreditació o validació.

Exempció de la Formació en Centres de Treball:

 • S’estableixen uns criteris per resoldre l’exempció, total o parcial, de l’FCT per a l’alumnat que acrediti experiència laboral i/o experiència formativa.

Sol.licitud d’exempció de la Formació en Centres de Treball (pdf)

Convalidacions i exempcions de matèries de batxillerat

 • En el batxillerat solament es concediran exempcions de la matèria d’estada a l’empresa o el treball de recerca.
 • Als alumnes que, pel fet de cursar estudis de dansa, sol·licitin de no cursar la matèria d’educació física, se’ls podrà concedir la convalidació d’aquesta matèria segons el procediment relatiu a la simultaneïtat d’estudis ordinaris amb estudis de música o de dansa.
 • Convalidació de matèries de batxillerat per a l’alumnat procedent de cicles formatius : els alumnes que han cursat determinats cicles formatius de grau mitjà tenen dret a la convalidació de certes matèries de batxillerat. Cal consultar-ho a secretaria
 • L’alumnat que accedeix a batxillerat havent cursat un cicle formatiu de grau mitjà, pot sol.licitar l’exempció de les matèries optatives i del treball de recerca. L’exempció computarà fins a un màxim de 12 crèdits en el règim diürn, i de 6 en el règim nocturn. No es podrà declarar exempt cap alumne/a de matèries comunes o de modalitat. Cal sol.licitar-ho en el primer mes de classes a la secretaria del centre. Els alumnes que optin per demanar l’exempció podran fer-ho per a tots els crèdits als quals tindrien dret o bé per a un nombre de crèdits inferior. En la seva sol·licitud hauran d’indicar quines matèries volen fer constar en el seu currículum diversificat i hauran de declarar explícitament que coneixen el caràcter irrevocable de la seva sol·licitud.
 • Per als alumnes que accedeixin al batxillerat havent superat un cicle formatiu de grau superior al qual havien accedit mitjançant una prova d’accés, la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa estudiarà les peticions individuals d’exempció de les matèries optatives i del treball de recerca.

Convalidacions de crèdits i matèries d’ESO:

 • Els alumnes que cursin estudis de música o de dansa poden sol·licitar no cursar part de matèries optatives, i se’ls podrà concedir la convalidació o el reconeixement d’aquestes matèries segons el procediment relatiu a la simultaneïtat d’estudis ordinaris amb estudis de música o de dansa.

Taules de convalidacions oficials de cicles formatius

Taules oficials de convalidacions establertes per cada un dels cicles formatius.

A les files hi ha els cicles de procedència, i a les columnes, els crèdits o mòduls que poden convalidar. Si no trobeu el vostre cicle, busqueu les files on hi consta: “qualsevol Tècnic o Tècnic superior ….” ( els punts suspensius indiquen que hi ha diverses opcions)

La llegenda de les taules és:

 • C:  convalidació directa per part de la direcció del centre. Es qualifica amb un 5 si és per un cicle LOE . Si es tracta d’un cicle LOGSE la convalidació no es te en compte en el càlcul de la nota mitjana del cicle.
 • R: convalidació directa per part de la direcció del centre, en la que es traspassa la qualificació obtinguda anteriorment.
 • D: convalidació singular per part de la Direcció general de formació professional del Departament d’Ensenyament. Es qualifica amb un 5 si és per un cicle LOE . Si es tracta d’un cicle LOGSE la convalidació no es te en compte en el càlcul de la nota mitjana del cicle.
 • NC:  si es demana, es denegarà per part de la direcció del centre.
 • ND: si es demana, es denegarà per part de la direcció general de Formació professional del Departament d’Ensenyament.