Accés als estudis

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA ( ESO)

Es poden matricular al primer curs d’ESO els alumnes que compleixin 13 anys durant  el curs escolar present, o d’edats diferents que procedeixin del darrer curs d’educació primària.

Per a la resta de cursos, cal haver superat els cursos anteriors d’ESO, si l’alumne/a és de l’Estat espanyol. En el cas d’alumnat estranger, es matricularà al curs al que  li correspondria per l’edat.

BATXILLERAT

Per accedir al batxillerat cal complir algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.
 • Tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà al qual s’havia entrat mitjançant una prova d’accés.*
 • Tenir el títol de tècnic/a superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés.*
 • Haver cursat estudis estrangers que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de graduat/ada en educació secundària, al títol de tècnic/a o equivalent.  Informació sobre homologacions del Departament d’Ensenyament
 • Altres estudis de plans anteriors homologats als esmentats.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal complir algun dels requisits següents

 • Tenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria ( ESO ) .
 • Altres estudis de plans anteriors homologats o equivalents als esmentats: FP1, 2n de BUP sense pendents, etc. L’Educació General Bàsica ( EGB ) no és equivalent a l’ESO.
 • També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés corresponent. Per accedir als cicles formatius de grau mitjà mitjançant la prova d’accés cal, en l’any de realització de la prova, tenir com a mínim 17 anys.

CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

El curs s’adreça a les persones que han superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o l’estan acabant. Més informació sobre el curs a l’apartat d’estudis>CAS.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Per accedir als cicles formatius de grau superior cal:

 • Tenir el títol de Batxiller.
 • Tenir el títol de BUP i el COU aprovat.
 • Tenir el títol de Tècnic superior de formació professional ( CFGS o FP2).
 • Tenir el títol de Tècnic de grau mitjà.
 • Haver cursat estudis estrangers que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de Batxiller o al de Tècnic superior de formació professional. Informació sobre homologacions del Departament d’Ensenyament.
 • Disposar d’altres titulacions equivalents.
 • També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés corresponent. Per poder presentar-se a aquesta prova cal, en l’any de realització de la prova, tenir com a mínim 19 anys (o 18 anys si s’acredita un títol de tècnic/a relacionat amb aquell al qual es vol accedir).
 • Tenir concedida l’exempció de la prova d’accés de grau superior, per haver superat la prova d’accés als estudis universitaris.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) PER A NEE

PFI de Perruqueria i estètica

Per accedir als Programes de Formació i Inserció cal tenir 16 anys complerts o complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys, i no disposar del títol de graduat/ada en educació secundària (ESO).

A més, en el nostre centre, s’adapta a l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE) i que tinguin certificat de discapacitat.

També es necessita l’informe psicopedagògic del centre d’origen i/o de l’EAP.