Select Page

ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC

 

ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC. NOU CICLE

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR  ·  FAMÍLIA DE SANITAT

Triptic informatiu

Més informació

Departament d’Ensenyament

Nivell

Grau superior· LOE

Vies d'accés

 • Batxillerat o equivalent
 • Prova d’accés de grau superior
 • Curs d’accés (CAS)
 • CFGM de la mateixa família
 • Altres titulacions equivalents a les anteriors

Durada

 • 2000 hores.
 • 2 cursos escolars.

Torns i marc horari

 • Pendent de concretar

La competència general d’aquest títol consisteix a obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts a la unitat assistencial.

 

 

La superació d’aquest cicle formatiu perme accedir al món laboral en els àmbits de:

 • Atenció primària i comunitària: laboratoris de citologia, laboratoris d’’unitats de detecció precoç del càncer, laboratoris de centres de planificació familiar.
 • Serveis generals hospitalaris: laboratoris d’’anatomia patològica i citologia.
 • Instituts anatomicoforenses: sales de necròpsies i instituts de toxicologia forense.
 • Laboratoris d’’anatomia patològica.
 • Centres d’investigació i d’experimentació animal.
 • Participació en un equip de suport al diagnòstic o d’investigació format per altres tècnics del seu nivell, coordinat i dirigit per un facultatiu.
 • Delegacions comercials de productes hospitalaris i de laboratoris.

 

 

 

 

Mòduls professionals:

 • Gestió de mostres biològiques (198 hores)
 • Tècniques generals de laboratori (198 hores)
 • Biologia molecular i citogenètica (132 hores)
 • Necròpsies (66 hores)
 • Processament citològic i tissular (165 hores)
 • Citologia general (165 hores)
 • Citologia ginecològica (198 hores)
 • Fisiopatologia general (231 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Projecte d’anatomia patològica i citodiagnòstic (66 hores)
 • Formació en centres de treball (416 hores)

La formació en centres de treball es realitza durant el segon curs.

Preu públic: 360 € per curs, més la quota de material.

Quota de l’AMPA: 25 €

Llibres: en alguns crèdits s’utilitza llibre de text. Es demanaran, si s’escau, a inici de curs. Consulteu l’apartat “Llibres i material escolar

Caldrà comprar una bata de laboratori.

 

 

 

Per a obtenir-les cal estar matriculat en el cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui un títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

També es poden demanar convalidacions si es disposa d’un certificat d’Acreditació de competències professionals.

Taula oficial de convalidacions (pdf)

Llegenda de la taula de convalidacions:

A les files hi ha els cicles de procedència, i a les columnes, els crèdits  que es poden convalidar. Si no trobeu el vostre cicle d’origen, busqueu les files on hi consta: “qualsevol Tècnic o Tècnic superior ….” ( els punts suspensius indiquen que hi ha diverses opcions)

 • C: convalidació directa de la Direcció del centre. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • R: convalidació directa de la Direcció del centre, en la que es traspassa la qualificació obtinguda anteriorment.
 • D: convalidació singular per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • NC: si es demana es denegarà per part de la Direcció del centre
 • ND: si es demana es denegarà per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament.