Select Page

BATXILLERAT

Formació postobligatòria

El Batxillerat

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat. És un cicle format per dos cursos, i consta de matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. En acabar, permeten accedir a la universitat o als cicles formatius de grau superior.

Modalitats

El batxillerat de Ciències i Tecnologia

Tria el batxillerat de Ciències i tecnologia si:

Vols conèixer la realitat i el mètode de treball i recerca científic aplicat en les ciències bàsiques i les ciències de la salut.

 • Vols potenciar les teves habilitats en l’observació, l’anàlisi i la capacitat de síntesi de la informació científica.
 • Vols ser un coneixedor de la realitat tecnològica i industrial, tot descobrint el per què i el com del funcionament de les coses.

El batxillerat d’Humanitats i Ciències socials

Tria el batxillerat d’Humanitats i ciències socials si:

 • Vols conèixer la dimensió històrica i canviant de la llengua, la literatura, l’art i la política, així com la seva relació amb l’evolució de la societat.
 • T’interessa conèixer la dimensió social i política de la realitat econòmica i empresarial, i vols saber la influència d’aquesta en els canvis sociològics i econòmics al llarg de la història.

Cadascuna de les modalitats té diverses opcions o itineraris.

Batxillerat de Ciències i Tecnologia

MATÈRIES COMUNES         

                                                                                    h/setm.

 • Llengua catalana i literatura (2 cursos)          4
 • Llengua castellana i literatura (2 cursos)       4
 • Llengua estrangera  (2 cursos)                        4
 • Educació física  (1r curs)                                   2
 • Filosofia  (1r curs)                                              2
 • Història (2n curs)                                               3
 • Història de la filosofia (2n curs)                      2
 • Tutoria (2 cursos)                                              1
 • El treball de recerca (entre 1r i 2n curs)

MATÈRIES DE MODALITAT

                                              h/setm.

 • Biologia  I i II ( 2 cursos)                               4
 • Ciències de la Terra I i II ( 2 cursos)           4
 • Dibuix tècnic I i II (2 cursos)                        4
 • Física I i II ( 2 cursos)                                    4
 • Matemàtiques I i II ( 2 cursos)                    4
 • Química I i II (2 cursos)                                4
 • Tecnologia industrial I i II ( 2 cursos)         4

MATÈRIES OPTATIVES      

                                                                               h/setm.

 • Estada a l’empresa ( 2 cursos)                     2
 • Psicologia (1r curs)                                        2
 • Sociologia (2n curs)                                       2
 • Segona llengua estrangera ( 2 cursos)       2
 • Religió ( 1r curs)                                             2

Itineraris de Ciències i Tecnologia

Itinerari Científic 1:

Cal cursar :

 • Les matèries comunes.
 • Les matèries de modalitat de:  Matemàtiques, Química, Física i  Biologia

Itinerari de Ciències de la naturalesa i la Salut

Cal cursar :

 • Les matèries comunes.
 • Les matèries de modalitat de Matemàtiques, Química, Biologia, i
 • escollir entre dues matèries: Física o Ciències de la Terra.

Itinerari Tecnològic

Cal cursar :

 • Les matèries comunes.
 • Les matèries de modalitat de Matemàtiques, Física, Tecnologia Industrial i Dibuix tècnic.

Aquests dos itineraris es recomanen per a qui vulgui estudiar posteriorment :

 • Graus universitaris biosanitaris o científics: medicina, infermeria, biomedicina, fisioteràpia, biotecnologia, biologia, química, física, geologia, INEF, psicologia, nutrició, matemàtiques,…
 • Cicles formatius de grau superior de la branca de Sanitat ( Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear, Laboratori clínic i biomèdic, Dietètica, Higiene Bucodental, Radioteràpia, Documentació sanitària, Anatomia patològica,..i que es poden cursar al nostre centre), de la branca Química,..

Què pots estudiar a continuació?

Aquest itinerari es recomana per a qui vulgui estudiar posteriorment:

 • Graus universitaris de tipus científic-tècnic, com enginyeries, informàtica, arquitectura, telecomunicacions,..
 • Cicles formatius de grau superior de famílies tècniques: d’Edificació i obra civil (Projectes d’Edificació, Projectes d’Obra civil), de Mecànica, electrònica, informàtica, etc.

Batxillerat d'Humanitats i Ciències socials

MATÈRIES COMUNES

                                                                               h/setm.

 • Llengua catalana i literatura (2 cursos)          4
 • Llengua castellana i literatura (2 cursos)       4
 • Llengua estrangera  (2 cursos)                        4
 • Educació física  (1r curs)                                   2
 • Filosofia  (1r curs)                                              2
 • Història (2n curs)                                               3
 • Història de la filosofia (2n curs)                      2
 • Tutoria (2 cursos)                                              1
 • El treball de recerca  (entre 1r i 2n curs)

MATÈRIES DE MODALITAT

                                                                                h/setm.

 •  Economia (1r curs)                                           4
 • Economia de l’empresa I i II ( 2 cursos)         4
 • Geografia (1r curs)                                            4
 • Grec I i II (2 cursos)                                           4
 • Història de l’art (2n curs)                                 4
 • Història del món contemporani (1r curs)     3
 • Llatí I i II (2 cursos)                                            4
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials  I i II (2 cursos)                                                               4
 • Literatura catalana (1r curs)                           4
 • Literatura castellana (2n curs)                       4
 • Literatura universal (1r curs)                           4

MATÈRIES OPTATIVES

                                                                         h/setm.

 • Estada a l’empresa ( 2 cursos)                     2
 • Psicologia (1r curs)                                        2
 • Sociologia (2n curs)                                       2
 • Segona llengua estrangera ( 2 cursos)       2
 • Religió ( 1r curs)                                             2

EL TREBALL DE RECERCA

El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne duu a terme un servei a la comunitat , amb l’exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

En el cas que no s’hagi fet al tercer curs, el servei comunitari forma part de la programació curricular d’una o diverses matèries de quart.

Itineraris d'Humanitats i Ciències socials

Itinerari Lingüístic:

Cal cursar:

 • Les matèries comunes.
 • Les matèries de modalitat de:  llatí, grec, literatura catalana, literatura castellana i literatura universal. Cal triar també alguna de les optatives, que inclou el Francès com a segona llengua.

Què pots estudiar a continuació?

 • Estudis relacionats amb els idiomes, com Filologies, Traducció i interpretació.
 • Comunicació i Periodisme

 

 

Itinerari d’Humanitats:

Cal cursar:

 • Les matèries comunes.
 • Les matèries de modalitat de: Matemàtiques aplicades a les ciències socials o Llatí,  Història del món contemporani, Geografia, Història de l’art, i una optativa.

Què pots estudiar a continuació?

 • Estudis relacionats amb les Ciències Polítiques i la Justícia ( Dret, Criminologia,)
 • Estudis relacionats amb l’Economia i  l’Empresa i de Màrqueting
 • Comunicació i Periodisme
 • Estudis relacionats amb la Geografia i la Història, Història de l’Art,
 • Estudis relacionats amb els Negocis Internacionals i el Turisme, la Sociologia i Psicologia, les Humanitats o la Pedagogia, Magisteri,..

Itinerari de Ciències socials amb economia:

Cal cursar:

 • Les matèries comunes.
 • Les matèries de modalitat de Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Economia, Economia de l’empresa, Història del mon contemporani i una optativa.

Què pots estudiar a continuació?

 • Recomanat per a fer estudis de grau d’Economia i en general estudis enfocats al món econòmic i empresarial, Treball social, Pedagogia, ADE, i
 • cicles formatius de grau superior de les famílies Administrativa, Comerç, …

TREBALL DE RECERCA

El treball de recerca és un treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat de batxillerat, amb l’orientació i seguiment del professorat, i que es porta a termini per tal de consolidar la competència en recerca.

Aquest treball:

 • És una petita investigació.
 • Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinar.
 • Està dirigit per un professor/a – tutor/a.
 • Representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
 • Es presenta per escrit i oralment.
 • S’avalua tenint en compte l’actuació durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral.

El centre fa un conjunt de propostes de treball a l’alumnat, i organitza les tutories segons les especialitats i el tipus de recerca que fa cadascú. Els treballs els proposen els propis alumnes o el professorat.

Per a desenvolupar el treball de recerca es convenient aplicar un mètode de treball sistemàtic.Abans de començar el treball cal decidir quina orientació vol donar-se a la recerca. La metodologia de cerca i processament de la informació seran diferents segons que es tracti d’una recerca de tipus científic, tecnològic, estadístic, artístic literari, històric, sobre el disseny d’un objecte, instal.lació o construcció.

Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.

TRIA DEL TEMA

 • Els departaments proposen diversos treballs de recerca.
 • Cada alumne/a en tria un o be en proposa un de la seva elecció.
 • S’assignen els tutors segons el tema escollit.

AVALUACIÓ

La primera avaluació del segon curs, l’alumnat presenta el seu treball de recerca per escrit, al tutor.

Al mes de gener , es fan les presentacions orals davant d’un tribunal de 3 professors ( el tutor i dos professors del departament afí al tipus de treball realitzat).

En la qualifiació final es tenen en compte:

 • L’activitat de recerca durant el curs de la investigació, mitjançant les trobades amb el tutor.
 • El treball escrit.
 • La presentació oral

TUTORIA

Durant les diverses fases de realització del treball de recerca, els i les alumnes són assessorats i el seu treball és supervisat per un professor/a: el tutor/a del treball de recerca.

A més a més de les orientacions sobre les tècniques habituals emprades en qualsevol recerca, el tutor/a del treball vetlla perquè l’alumnat efectuï les tasques amb regularitat, utilitzi adequadament les fonts d’informació, faci una selecció correcta de la informació i estructuri correctamentla presentació final.

Amb aquesta finalitat, es duen a terme entrevistes periòdiques en les quals es fa un control sobre l’estat de la recerca i s’estableixen objectius per a les pròximes trobades.

ACCIÓ TUTORIAL

El nostre Pla Tutorial contempla l’orientació personal, acadèmica i professional de l’alumne al llarg de la seva estada a l’institut, alhora que també es fa orientació a les famílies.

Les activitats segueixen la programació de tutories del Pla d’acció tutorial i es coordinen en les reunions de tutors, coordinacions i orientadora.

A més de les activitats de tutoria, també s’inclouen les actuacions dutes a terme pels agents i entitats col.laboradores externes.

Cada curs s’inicia amb una sortida de tutoria per a fomentar la convivència entre els alumnes de cada nivell, i en acabar el curs s’organitza una estada de 2 dies per acomidar el curs.

Des de fa varis cursos, el viatge de batxillerat es fa a Madrid.

 

ACCÉS AL BATXILLERAT

Per accedir al batxillerat cal complir algun dels requisits següents:
 • Tenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.
 • Tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà al qual s’havia entrat mitjançant una prova d’accés.*
 • Tenir el títol de tècnic/a superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés.*
 • Haver cursat estudis estrangers que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de graduat/ada en educació secundària, al títol de tècnic/a o equivalent.
 • Altres estudis de plans anteriors homologats als esmentats.

*En aquests dos casos, en què l’alumnat disposa d’una titulació de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esport, pot demanar-se la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca.

ORIENTACIÓ

Viatge a Madrid

Presentació de treballs de recerca

Certificat Delf Scolaire de Francès

TRANSPORT AL CENTRE

 • Per a L’alumnat d’Albesa, La Portella, Vilanova de Segrià, Benavent de Segrià i Torre-serona, el transport escolar d’ESO també el poden utilitzar els alumnes de batxillerat si hi queden places vacants, pagant el seu cost. El Consell Comarcal de Segrià  cobra un import semblant al dels autocars de la línia, però amb l’avantatge que et deixa davant la porta del centre.
 • Per a l’alumnat de Lleida, hi ha una parada d’autobús municipal davant del centre.