Select Page

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

 

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR  ·  FAMÍLIA DE SANITAT

Triptic informatiu

Més informació

Departament d’Ensenyament

Nivell

Grau superior· LOE

Vies d'accés

 • Batxillerat o equivalent
 • Prova d’accés de grau superior
 • Curs d’accés (CAS)
 • CFGM de la mateixa família
 • Altres titulacions equivalents a les anteriors

Durada

 • 2000 hores.
 • 2 cursos escolars.

Torns i marc horari

 • Torn de tarda, de 14 a 20,20 h

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l’evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

 

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en documentació sanitària;

 • responsable tècnic de codificació de documentació sanitària;

 • responsable tècnic d’arxius d’històries clíniques;

 • responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari;

 • responsable tècnic de sistemes d’informació assistencial sanitària;

 • responsable tècnic d’avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària;

 • responsable tècnic de gestió de processos administratius-clínics;

 • responsable d’administració d’unitats, departament o centres sanitaris;

 • assistent o assistenta d’equips de recerca biomèdica;

 • secretari o secretària de serveis sanitaris.

 

Mòduls professionals i unitats formatives:

Mòdul 1: Gestió de pacients. 99 hores

Mòdul 2: Terminologia clínica i patologia. 165 hores.

Mòdul 3: Extracció de diagnòstics i procediments. 131 hores

Mòdul 4: Arxiu i documentació sanitaris. 165 hores.

Mòdul 5: Sistemes d’informació i classificació sanitaris.132 hores

Mòdul 6: Ofimàtica i procés de la informació. 132 hores

Mòdul 7: Codificació sanitària. 198 hores.

Mòdul 8: Atenció psicosocial al pacient/usuari. 66 hores.

Mòdul 9: Validació i explotació de dades. 198 hores

Mòdul 10: Gestió administrativa sanitària. 99 hores.

Mòdul 11: formació i orientació laboral. 99 hores

Mòdul 12: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul 13: Anglès. 99 hores

Mòdul 14: projecte de documentació i administració sanitàries. 66 hores

Mòdul professional 15: formació en centres de treball. 350 hores

Es realitza durant el segon curs.

Quota de material:

Quota de l’AMPA: 25 €

Taxes dels cicles formatius de grau superior

Llibres: en alguns crèdits s’utilitza llibre de text. Es demanaran, si s’escau, a inici de curs. Consulteu l’apartat “Llibres i material escolar

Material: cal disposar d’un ordinador personal

Per a obtenir-les cal estar matriculat en el cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui un títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

També es poden demanar convalidacions si es disposa d’un certificat d’Acreditació de competències professionals.

Taula oficial de convalidacions: Documentació i administració sanitàries

Llegenda de la taula de convalidacions:

A les files hi ha els cicles de procedència, i a les columnes, els crèdits  que es poden convalidar. Si no trobeu el vostre cicle d’origen, busqueu les files on hi consta: “qualsevol Tècnic o Tècnic superior ….” ( els punts suspensius indiquen que hi ha diverses opcions)

 • C: convalidació directa de la Direcció del centre. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • R: convalidació directa de la Direcció del centre, en la que es traspassa la qualificació obtinguda anteriorment.
 • D: convalidació singular per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • NC: si es demana es denegarà per part de la Direcció del centre
 • ND: si es demana es denegarà per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament.