Select Page

IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR

 

IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR  ·  FAMÍLIA DE SANITAT

Triptic informatiu

Més informació

Departament d’Ensenyament

Nivell

Grau superior· LOE

Vies d'accés

 • Batxillerat o equivalent
 • Prova d’accés de grau superior
 • Curs d’accés (CAS)
 • CFGM de la mateixa família
 • Altres titulacions equivalents a les anteriors

Durada

 • 2000 hores.
 • 2 cursos escolars.

Torns i marc horari

 • 1r curs: torn de matí, de 8,30 a 14,50 h
 • 2n curs: torn de tarda, de 14 a 20,20 h

La competència general d’aquest títol consisteix a obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts a la unitat assistencial.

 

La superació d’aquest cicle formatiu perme accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en imatge per al diagnòstic;

 • tècnic o tècnica especialista en radiodiagnòstic;

 • tècnic o tècnica especialista en medicina nuclear;

 • personal tècnic en equips de radioelectrologia mèdica;

 • personal tècnic en protecció radiològica;

 • personal tècnic en radiologia d’investigació i experimentació;

 • delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

Mòduls professionals i unitats formatives:

Mòdul 1: atenció al pacient: 165 hores

Mòdul 2: anatomia per la imatge. 231 hores

Mòdul 3: protecció radiològica.165 hores

Mòdul 4: tècniques de radiologia simple. 108 hores

Mòdul 5: tècniques de radiologia especial.107 hores

Mòdul 6: Tècniques de tomografia computeritzada i ecografia. 107 hores

Mòdul 7: tècniques d’imatge per ressonància magnètica. 107 hores

Mòdul 8: tècniques d’imatge en medicina nuclear. 66 hores

Mòdul 9: Tècniques de radiofarmàcia. 66 hores

Mòdul 10: fonaments físics i equips. 241 hores

Mòdul 11: formació i orientació laboral. 99 hores

Mòdul12: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul 13: projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear. 66 hores

Mòdul 14: formació en centres de treball. 581 hores

Es realitza durant el segon curs.

Preu públic: 360 € per curs, més la quota de material.

Quota de l’AMPA: 25 €

Amb la matrícula de 2n curs, cal abonar també 80 € més del dosímetre ( mesura la radioactivitat), per a poder fer les pràctiques de Formació en centres de treball.

Llibres: en alguns crèdits s’utilitza llibre de text. Es demanaran, si s’escau, a inici de curs. Consulteu l’apartat “Llibres i material escolar

Per a obtenir-les cal estar matriculat en el cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui un títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

També es poden demanar convalidacions si es disposa d’un certificat d’Acreditació de competències professionals.

Taula oficial de convalidacions: Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Llegenda de la taula de convalidacions:

A les files hi ha els cicles de procedència, i a les columnes, els crèdits  que es poden convalidar. Si no trobeu el vostre cicle d’origen, busqueu les files on hi consta: “qualsevol Tècnic o Tècnic superior ….” ( els punts suspensius indiquen que hi ha diverses opcions)

 • C: convalidació directa de la Direcció del centre. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • R: convalidació directa de la Direcció del centre, en la que es traspassa la qualificació obtinguda anteriorment.
 • D: convalidació singular per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • NC: si es demana es denegarà per part de la Direcció del centre
 • ND: si es demana es denegarà per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament.