Select Page

DIETÈTICA

 

DIETÈTICA

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR  ·  FAMÍLIA DE SANITAT

Triptic informatiu

Més informació

Departament d’Ensenyament

Nivell

Grau superior· LOGSE

Vies d'accés

 • Batxillerat o equivalent
 • Prova d’accés de grau superior
 • Curs d’accés (CAS)
 • CFGM de la mateixa família
 • Altres titulacions equivalents a les anteriors

Durada

 • 2000 hores.
 • 2 cursos escolars.

Torns i marc horari

 • 1r curs: matí, de 8,30 a 14,50 h
 • 2n curs: tarda, de 14 a 20,20 h

És competència general d’aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l’alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

 

Aquest tècnic podrà exercir la seva activitat professional principalment en el sector sanitari, a l’àrea d’atenció sanitària i promoció de la salut, i pot participar en els sectors d’hoteleria, restauració i indústria alimentària.

Els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són:

 • Atenció primària i comunitària: unitats de promoció de la salut o consultes d’atenció primària.

 • Unitats de recolzament: salut mental, pediatria, higiene bucodental i geriatria.

 • Salut pública: servei d’higiene dels aliments.

 • Serveis generals hospitalaris: unitats o serveis de dietètica i nutrició.

 • Serveis de restauració: cuines d’hospitals.

 • Empreses de servei d’àpats. Restaurants i hotels. Menjadors col·lectius de residències generals i geriàtriques, llars d’infants, menjadors escolars i d’empreses.

 • Indústria alimentària: departament de disseny d’aliments preparats i precuinats. Departament de promoció de productes alimentaris. Control i formació de manipuladors d’aliments.

Aquest professional exercirà la seva activitat en dos vessants:

 • A l’àmbit sanitari realitzarà activitats d’elaboració de dietes terapèutiques, com és el recolzament al tractament de malalts ambulatoris i hospitalitzats; desenvoluparà programes de promoció de la salut i educació sanitària alimentària destinats a altres professionals sanitaris, de serveis de restauració o a grups de població; participarà en l’elaboració de mapes alimentaris i supervisarà la qualitat higienicodietètica dels aliments.

 • En empreses de servei d’àpats, de restauració i indústries alimentàries prestarà assessorament sobre adquisició, conservació, manipulació, transformació i promoció de productes alimentaris, i composició de dietes i menús tipus o adaptats a col·lectius concrets de població.

Crèdits

Crèdit 1: organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica.
Crèdit 2: alimentació equilibrada.
Crèdit 3: dietoteràpia.
Crèdit 4: control alimentari.
Crèdit 5: microbiologia i higiene alimentària.
Crèdit 6: educació sanitària i promoció de la salut.
Crèdit 7: fisiopatologia aplicada a la dietètica.
Crèdit 8: relacions en l’àmbit de treball.
Crèdit 9: formació i orientació laboral.
Crèdit 10: formació en centres de treball.
Es realitza durant el segon curs.

Crèdit 11: síntesi.

Quota de material:  €

Taxes oficials: 360 € per curs.

Llibres: en alguns crèdits s’utilitza llibre de text. Es demanaran, si s’escau, a inici de curs.

Per a obtenir-les cal estar matriculat en el cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui un títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

També es poden demanar convalidacions si es disposa d’un certificat d’Acreditació de competències professionals.

Taula oficial de convalidacions: Dietètica

Llegenda de la taula de convalidacions:

A les files hi ha els cicles de procedència, i a les columnes, els crèdits  que es poden convalidar. Si no trobeu el vostre cicle d’origen, busqueu les files on hi consta: “qualsevol Tècnic o Tècnic superior ….” ( els punts suspensius indiquen que hi ha diverses opcions)

 • C: convalidació directa de la Direcció del centre. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • R: convalidació directa de la Direcció del centre, en la que es traspassa la qualificació obtinguda anteriorment.
 • D: convalidació singular per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • NC: si es demana es denegarà per part de la Direcció del centre
 • ND: si es demana es denegarà per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament.