Select Page

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

 

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR  ·  FAMÍLIA DE SANITAT

Triptic informatiu

Més informació

Departament d’Ensenyament

Nivell

Grau superior· LOE

Vies d'accés

 • Batxillerat o equivalent
 • Prova d’accés de grau superior
 • Curs d’accés (CAS)
 • CFGM de la mateixa família
 • Altres titulacions equivalents a les anteriors

Durada

 • 2000 hores.
 • 2 cursos escolars.

Torns i marc horari

 • 1r curs: torn de matí, de 8,30 a 14,50 h
 • 2n curs: torn de tarda, de 14 a 20,20 h

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l’evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

 

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en laboratori de diagnòstic clínic;

 • tècnic o tècnica especialista en laboratori;

 • ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori d’investigació i experimentació;

 • ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori de toxicologia;

 • delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

Mòduls professionals i unitats formatives:

Mòdul 1: Gestió de mostres biològiques. 241 hores

Mòdul 2: Tècniques generals al laboratori. 241 hores

Mòdul 3: Biologia molecular i citogenètica. 132 hores

Mòdul 4: Anàlisi bioquímic. 240 hores

Mòdul 5: Microbiologia clínica. 198 hores

Mòdul 6: Tècniques d’anàlisi hematològiques. 165 hores

Mòdul 7: Tècniques d’immunodiagnòstic. 99 hores

Mòdul 8: Fisiopatologia general. 240 hores

Mòdul 09: formació i orientació laboral. 99 hores

Mòdul 10: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul 11: projecte de laboratori clínic i biomèdic. 66 hores

Mòdul 12: formació en centres de treball. 416 hores

Es realitza durant el segon curs.

Taxes : 360 €

Quota de material:       AMPA: 25 €

Llibres: en alguns crèdits s’utilitza llibre de text. Es demanaran, si s’escau, a inici de curs.

Caldrà també adquidir una bata blanca de laboratori.

Es recomana disposar d’ordinador personal.

Per a obtenir-les cal estar matriculat en el cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui un títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

També es poden demanar convalidacions si es disposa d’un certificat d’Acreditació de competències professionals.

Taula oficial de convalidacions: Laboratori clínic i biomèdic

Llegenda de la taula de convalidacions:

A les files hi ha els cicles de procedència, i a les columnes, els crèdits  que es poden convalidar. Si no trobeu el vostre cicle d’origen, busqueu les files on hi consta: “qualsevol Tècnic o Tècnic superior ….” ( els punts suspensius indiquen que hi ha diverses opcions)

 • C: convalidació directa de la Direcció del centre. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • R: convalidació directa de la Direcció del centre, en la que es traspassa la qualificació obtinguda anteriorment.
 • D: convalidació singular per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • NC: si es demana es denegarà per part de la Direcció del centre
 • ND: si es demana es denegarà per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament.