Select Page

PROJECTES D'EDIFICACIÓ

 

PROJECTES D'EDIFICACIÓ

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR  ·  FAMÍLIA D’EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Triptic informatiu

Més informació

Departament d’Ensenyament

Nivell

Grau superior· LOE

Vies d'accés

 • Batxillerat o equivalent
 • Prova d’accés de grau superior
 • Curs d’accés (CAS)
 • CFGM de la mateixa família
 • Altres titulacions equivalents a les anteriors

Durada

 • 2000 hores.
 • 2 cursos escolars.

Torns i marc horari

 • Torn de tarda, de 14 a 20,20 h

La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar la documentació tècnica de projectes d’edificació, realitzar replanteigs d’obra i gestionar el control documental per a la seva execució, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

 

Aquest professional exercirà l’activitat com a personal assalariat o autònom en estudis d’arquitectura i enginyeria, delineació, consultories, promotores immobiliàries, empreses constructores i administracions públiques.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Delineant projectista d’edificació.

 • Delineant d’edificació.

 • Delineant d’instal·lacions.

 • Maquetista de construcció.

 • Personal ajudant de cap d’oficina tècnica.

 • Personal ajudant de planificació.

 • Personal ajudant de tècnic o tècnica de control de costos.

 • Personal tècnic de control documental.

 • Especialista en replanteigs.

 • Personal ajudant de processos de certificació energètica d’edificis.

 • Personal tècnic d’eficiència energètica d’edificis.

 • Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

Mòduls professionals i unitats formatives:

Mòdul 1: representacions de construcció. 264 hores

 • UF 1: representació bàsica de projectes de construcció. 66 hores
 • UF 2: representació assistida per ordinador. 66 hores
 • UF 3: presentació i gestió documental de projectes de construcció. 66 hores

Mòdul 2: amidaments i valoracions de construcció. 99 hores

 • UF 1: amidaments i pressupostos. 66 hores
 • UF 2: control de costos. 33 hores

Mòdul 3: replanteigs de construcció. 99 hores

 • UF 1: organització dels replanteigs. 33 hores
 • UF 2: replanteigs d’obres. 66 hores

Mòdul 4: planificació de construcció. 165 hores

 • UF1: estudis i plans de seguretat. 33 hores
 • UF2: planificació de projectes i obres. 66 hores

Mòdul 5: instal·lacions en edificació. 99 hores

 • UF1: instal·lacions d’aigua i electricitat. 33 hores
 • UF2: instal·lacions de gas, calefacció, climatització, ventilació i producció d’aigua calenta sanitària (ACS). 44 hores
 • UF3: instal·lacions especials de protecció contra incendis i de telecomunicacions. 22 hores

Mòdul 6: eficiència energètica en edificació. 66 hores

 • UF 1: limitació de la demanda energètica d’edificis. 22 hores
 • UF2: qualificació energètica d’edificis. 44 hores

Mòdul 7: desenvolupament de projectes d’edificació residencial. 297 hores

 • UF1: estudis previs de projectes d’edificació. 33 hores
 • UF2: projecte bàsic d’edificació. 66 hores
 • UF3: projecte executiu d’edificació. 66 hores
 • UF4: projectes d’edificació amb programari de modelatge. 66 hores

Mòdul 8: desenvolupament de projectes d’edificació no residencial. 198 hores

 • UF1: organització i desenvolupament de projectes d’instal·lacions en edificació. 33 hores
 • UF2: documentació gràfica de projectes d’instal·lacions en edificació. 66 hores
 • UF3: documentació escrita de projectes d’instal·lacions en edificació. 33 hores

Mòdul 9: estructures de construcció. 165 hores

 • UF1: càlcul d’elements estructurals. 33 hores
 • UF2: construcció d’elements estructurals. 33 hores
 • UF3: terrenys i obres de terra. 33 hores

Mòdul 10: disseny i construcció d’edificis. 165 hores

 • UF 1: definició de projectes d’edificació. 66 hores
 • UF 2: solucions constructives en edificació. 66 hores
 • UF 3: estructures en edificació. 33 hores

Mòdul 11: formació i orientació laboral. 99 hores

 • UF 1: incorporació al treball. 66 hores
 • UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

Mòdul 12: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 • UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul 13: projecte en edificació. 33 hores

UF 1: projecte en edificació. 33 hores

Mòdul 14: formació en centres de treball. 350 hores

Es realitza durant el segon curs.

Quota de material:

Quota de l’AMPA: 25 €

Taxes dels cicles formatius de grau superior

Llibres: en alguns crèdits s’utilitza llibre de text. Es demanaran, si s’escau, a inici de curs. Consulteu l’apartat “Llibres i material escolar

Per a obtenir-les cal estar matriculat en el cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui un títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

També es poden demanar convalidacions si es disposa d’un certificat d’Acreditació de competències professionals.

Taula oficial de convalidacions: Projectes d’edificació

Llegenda de la taula de convalidacions:

A les files hi ha els cicles de procedència, i a les columnes, els crèdits  que es poden convalidar. Si no trobeu el vostre cicle d’origen, busqueu les files on hi consta: “qualsevol Tècnic o Tècnic superior ….” ( els punts suspensius indiquen que hi ha diverses opcions)

 • C: convalidació directa de la Direcció del centre. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • R: convalidació directa de la Direcció del centre, en la que es traspassa la qualificació obtinguda anteriorment.
 • D: convalidació singular per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • NC: si es demana es denegarà per part de la Direcció del centre
 • ND: si es demana es denegarà per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament.