Select Page

ESO


L'ESO

Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura que consolidi la formació de l’ensenyament primari i completi la formació cultural. És obligatòria per a tots els nois i noies entre els 11-12 i els 16 anys d’edat.

Matèries de 1r, 2n, 3r d'ESO

MATÈRIES COMUNES

 • Ciències de la naturalesa: biologia i geologia; física i química
 • Ciències socials: geografia i història
 • Educació física
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologia
 • Religió o Cultura i valors ètics
 • Tutoria

MATÈRIES OPTATIVES

 • Francès
 • Competència comunicativa
 • Competència matemàtica
 • Competència digital
 • Tècniques d’aprenentatge i recerca d’informació
 • Mediació i resolució de conflictes
 • Raquetes
 • Emprenedoria
 • Tecnologia
PROJECTE D’ANGLÈS · ALL YOU NEED IS CLIL
 • Global Scholars
 • Science
 • Classical Studies
 • Entrepreneurship

TREBALL DE SÍNTESI

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball integra continguts de diverses matèries.

S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’ESO. En trobareu detalls al final d’aquesta pàgina.

APRENENTATGE I SERVEI (APS)

 El Servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne duu a terme un servei a la comunitat , amb l’exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic. El servei comunitari forma part de la programació de tercer i quart d’ESO.

Matèries de 4rt d'ESO

MATÈRIES COMUNES

 • Ciències socials: geografia i història
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Religió o cultura i valors ètics
 • Tutoria
 • Projecte de recerca
 • Servei comunitari

MATÈRIES OPTATIVES

 

s’han de cursar tres de les matèries optatives següents:

 

 • Biologia i geologia
 • Física i química
 • Llatí
 • Tecnologia
 • Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)
 • Segona llengua estrangera (francès)
 • Educació visual i plàstica
 • Música
 • Ciències aplicades a l’activitat professional

 

PROJECTE DE RECERCA

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professor.

APRENENTATGE I SERVEI (APS)

El Servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne duu a terme un servei a la comunitat , amb l’exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

En el cas que no s’hagi fet al tercer curs, el servei comunitari forma part de la programació curricular d’una o diverses matèries de quart.

APRENENTATGE COMPETENCIAL

La metodologia competencial s’estén a totes les matèries del currículum. L’equip docent d’ESO treballa les competències comunicativa, matemàtica i digital de manera transversal. Així mateix , les competències de l’àmbit personal i social tenen un tractament interdisciplinar no només a les matèries curriculars, sinó a la programació de les activitats i actuacions que formen part del Pla d’acció tutorial.

D’aquesta manera, en el procés d’aprenentatge es treballen les habilitats de pensament que permeten anar des d’aquelles d’ordre inferior -recordar, comprendre, aplicar-, a les habilitats d’ordre superior -analitzar, avaluar, crear-.

La metodologia competencial també queda palesa en el treball per projectes, dut a terme en cada trimestre, i per laa iniciació a l’aprenentatge i servei (APS), que es desenvolupa de manera més completa a 3r i 4rt d’ESO.

Som un centre lector: formem part de la xarxa de centres del Pla d’impuls a la lectura, des de fa varis anys. Es tracta d’un projecte que proposa l’èxit escolar mitjançant el treball de la lectura en totes les àrees, a més de dedicar una estona cada dia, a primer hora de classe, a la lectura individual. El tractament de la competència comunicativa i lingüística es una part important del pla.

ACCIÓ TUTORIAL

El nostre Pla Tutorial preveu que els tutors de grup es mantenen durant dos cursos, i la tutoria contempla l’orientació personal, acadèmica i professional de l’alumne al llarg de la seva estada a l’institut, alhora que també es fa orientació a les famílies.

Les activitats segueixen la programació de tutories del Pla d’acció tutorial i es coordinen en les reunions de tutors, coordinacions i orientadora.

A més de les activitats de tutoria, també s’inclouen les actuacions dutes a terme pels agents i entitats col.laboradores externes: Programa Salut-Escola, Projecte Internet Segura de tu a tu (Mossos d’esquadra), el programa Òrdago i les activitats entorn de les obres Max i Max in love (Ajuntament de Lleida), el Projecte Happy amb la Udl de Lleida, i el projecte Implica’t, entre altres.

L’espai de la tutoria també inclou l’aplicació de projectes de centre, com els d’Hàbits saludables i Hàbits sostenibles de l’agenda 21, i els que formen el pla APS “Donar el temps”

Cada curs s’inicia amb una sortida de tutoria per a fomentar la convivència entre els alumnes de cada nivell, i en acabar el curs s’organitza una estada de 2 dies per acomidar el curs.

Des de fa varis cursos, el viatge de final d’etapa en acabar l’ESO és a Itàlia.

TUTORIA ENTRE IGUALS

 

Des d’aquest curs disposem del Programa TEI, Tutoria Entre Iguals, que inclou alumnat de 1r i 3r d’ESO. Tots els alumnes de 1r d’ESO tenen un alumne tutor o tutora personalitzat de 3r d’ESO, que està prèviament format per a dur a terme aquesta tasca.

Els objectius del programa son:

 • facilitar el procés d’adaptació del nou alumnat de 1r d’ESO al centre;
 • fomentar el companyerisme entre l’alumnat nou i l’alumnat que ja és al centre;
 • fomentar una actitud proactiva de l’alumnat en un conflicte;
 • fer com a tret del centre  la tolerància zero davant d’actituds de conflicte .

Aquest programa s’estendrà el curs vinent a 2n i 4rt d’ESO, ja que els alumnes de 2n d’ESO continuaran amb els tutors de referència que tenien el curs anterior. Quan aquests alumnes arribin a 3r d’ESO, passaran de ser alumnes tutoritzats a convertir-se en els tutors del nou alumnat de 1r d’ESO.

Amb aquest programa l’alumnat pren part activa en l’activitat del centre i en la convivència, juntament amb altres iniciatives com el Servei comunitari “El meu esbarjo”,…

APRENENTATGE I SERVEI ” DONAR EL TEMPS”

Els alumnes aprenen alhora que fan un servei a la comunitat:

El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne duu a terme un servei a la comunitat , amb l’exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic. El servei comunitari forma part de la programació de tercer i quart d’ESO.

El nostre Projecte és ” DONAR EL TEMPS”, una pràctica de servei comunitari en què els nois i noies donen el seu temps per col.laborar i cooperar amb entitats del barri, ajudar els més petits en els seus aprenentatges i participar en el bon desenvolupament de la convivència, posant en joc els seus coneixements, capacitats i recursos al servei de la comunitat.

Algunes de les activitats que es duen a terme son:

 • “De l’institut a l’escola”: l’alumnat de 4rt d’ESO va a les escoles de primària de l’entorn per a treballar amb els més petits, ajudant en els seus aprenentatges (Projecte Sharing to learn), en col.laboració amb el professorat de les escoles.
 • “Millorem la convivència” Alumnes de 3r d’ESO col.laboren per parelles a millorar la convivència en els temps d’esbarjos,
 • Col.laboracions amb institucions i organitzacions socials, amb el Projecte IMPLICA’T, Save The Children, Càritas Lleida i el Banc dels aliments.

Podeu veure les accions solidàries a l’apartat de notícies.

El centre també participa en les Jornades d’Escoles Solidàries, a partir de les quals el nostre projecte ha rebut el prestigiós premi Federico Mayor Zaragoza.

Si voleu conèixer més detalls, podeu veure la gravació de “Projectes en xarxa: Experiències”.

ORIENTACIÓ I MEDIACIÓ

Trobareu tota la informació en els webs:

e-TWINNIG

e-TWINNIG

AGENDA 21 MEDIAMBIENTAL

CENTRES ADSCRITS

 • Escola l’Àlber. Albesa

 • Escola Blanca de Villalonga. La Portella

 • Escola Vilanova de Segrià

 • Escola Sant Joan. Benavent de Segrià

 • Escola El Roser. Torre-serona

 • Escola Països Catalans. Lleida

TRANSPORT ESCOLAR

Per als alumnes d’Albesa, La Portella, Vilanova de Segrià, Benavent de Segrià i Torre-serona, el transport escolar és gratuït en tota l’ESO.