Select Page

CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CFGS

 

CURS 2019-20 aquest estudi no s'ofertarà

 

 

CARACTERÍSTIQUES

Característiques del curs al nostre centre:

Té una durada de 20 hores setmanals, amb un mínim de 700 hores.

Horari de classe:

De dilluns a dijous, de 8,30 a 14,05 h.

Destinataris
S’amplien els destinataris que poden accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior: a més dels alumnes que tinguin el títol de tècnic o tècnica, com a novetat, també hi podran accedir les persones que estiguin cursant, el 2017/18,  un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional.

A  la preinscripció del curs següent als cicles formatius de grau superior, podran participar els alumnes que ja tinguin el títol de tècnic o tècnica.

Matèries i opcions

MATÈRIES COMUNES

 • Comunicació en llengua catalana: 3 hores/setmana
 • Comunicació en llengua castellana: 3 hores/setmana.
 • Comunicació en llengua anglesa: 5 hores/setmana
 • Tutoria : 1 hora/setmana (no avaluable)

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

(OPCIONS CIENTÍFICO-TECNOLÒGICA  I ESPORTIVA)

   • Matemàtiques aplicades : 4 hores/setmana (obligatòria de l’opció)
   • Química-Biologia: 4 hores/setmana

Aquesta opció científico-tecnològica que el centre ofereix dóna accés a tots els cicles formatius de grau superior del nostre centre, i també a altres centres.

OPCIONS DE LA PART ESPECÍFICA DEL CURS

El curs d’accés té  4 opcions  que dónen accés preferent a diverses branques dels cicles formatius. Dues d’aquestes opcions no s’ofereixen al nostre centre (Humanístic i social, i Artístic ),  i les altres dues opcions son les que si oferim ( Científico-tecnològica i Esportiva)

A l’annex 4 del Document informatiu  trobareu les opcions i matèries de cada opció que donen accés a les diferents branques dels cicles formatius.

Les matèries específiques també s’ofereixen a l’Institut Obert de Catalunya (IOC)

ASSISTÈNCIA

El curs és presencial. Cal assistir a un mínim del 80% de les hores lectives del curs, per a poder obtenir el certificat.

QUALIFICACIÓ

 • La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10, i la nota final del curs serà la mitjana aritmètica qualificacions de les matèries. Serà positiva si és de 5 punts o superior.
 • Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se’n faci la mitjana.

EFECTES DE LA SUPERACIÓ DEL CURS

Efectes del curs en l’admissió als cicles formatius de grau superior, per als que disposin del títol de tècnic:

La superació de les matèries d’aquest curs tindrà efectes en els procediments d’admissió als cicles formatius de grau superior: es tindrà prioritat en els procediments d’admissió, d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aplicar-los.

PREU PÚBLIC

Taxes per matriculació: el curs sencer costa 240€, amb bonificacions del 50%  per família nombrosa i exempcions en altres casos. També caldrà abonar la quota de material del centre, de 48 €, i la quota de l’AMPA (23€, voluntària)