Select Page

OBRES D'INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ

 

OBRES D'INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ  ·  FAMÍLIA D’EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Triptic informatiu

Més informació

Departament d’Ensenyament

Nivell

Grau mitjà· LOE

Vies d'accés

 • ESO o equivalent
 • Prova d’accés de grau mitjà
 • Curs d’accés (CAM)

Durada

 • 2000 hores.
 • 2 cursos escolars.

Torns i marc horari

 • Torn de tarda
 • Horari: de 14 a 20,20 h

Els Tècnics d’Obres d’interior, decoració i rehabilitació organitzen i executen els acabats de construcció en obra nova, reforma i rehabilitació, realitzant terres, particions i sostres, mitjançant la instal·lació de plafons o peces prefabricades, la col·locació de plaques o làmines, l’aplicació de revestiments continus i la pintura de superfícies, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient.

Aquest professional exercirà l’activitat en el sector de la construcció, en petites, mitjanes i grans empreses constructores i en Administracions Públiques, ja sigui per compte d’altri o pròpia, desenvolupant treballs d’obres d’interior i decoració per a la construcció, rehabilitació, manteniment i reforma en edificació i obra civil.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Cap d’equip de revestiments amb pastes i morters.
 • Cap d’equip i/o encarregat del personal d’enrajolat.
 • Cap d’equip d’instal·ladors de sistemes prefabricats de guix laminat o falsos sostres.
 • Cap d’equip i/o encarregat del personal de pintura i empaperat.
 • Personal de decoració d’interiors.
 • Personal col·locador de revestiments continus de façanes.
 • Personal arrebossador de construcció.
 • Personal d’enrajolat.
 • Personal instal·lador de placa de guix laminat.
 • Personal instal·lador de falsos sostres.
 • Personal instal·lador de juntes de placa de guix laminat.
 • Personal col·locador de prefabricats lleugers en construcció.
 • Personal col·locador de paviments lleugers, en general.
 • Personal col·locador de moqueta.
 • Personal instal·lador de paviments elevats registrables.
 • Personal instal·lador de sistemes de mampares i plafons tècnics.
 • Personal de pintura i/o empaperat.
 • Personal de pintura d’interiors i de pintura decorativa.
 • Personal de pintura d’obra.
 • Personal de pintura de façanes d’edificació.

Mòduls professionals:

 • Obres de construcció (99 hores)
 • Interpretació de plànols de construcció (99 hores)
 • Paviments, enrajolats i aplacats (132 hores)
 • Fàbriques a revestir  (165 hores)
 • Revestiments continus (132 hores)
 • Particions prefabricades (165 hores)
 • Mampares i terres tècnics (99 hores)
 • Falsos sostres (132 hores)
 • Revestiments lleugers (99 hores)
 • Pintura decorativa en construcció (132 hores)
 • Organització de treballs d’interior, decoració i rehabilitació (66 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Anglès tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)

Quota de material: 75 €

Llibres: en alguns crèdits s’utilitza llibre de text. Es demanaran, si s’escau, a inici de curs.

Caldrà portar també un mono de treball per a les classes pràctiques. Ja s’informarà a inici de curs.

Per a obtenir-les cal estar matriculat en el cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui un títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

També es poden demanar convalidacions si es disposa d’un certificat d’Acreditació de competències professionals.

Taula oficial de convalidacions: Obres d’interior, decoració i rehabilitació

Llegenda de la taula de convalidacions:

A les files hi ha els cicles de procedència, i a les columnes, els crèdits  que es poden convalidar. Si no trobeu el vostre cicle d’origen, busqueu les files on hi consta: “qualsevol Tècnic o Tècnic superior ….” ( els punts suspensius indiquen que hi ha diverses opcions)

 • C: convalidació directa de la Direcció del centre. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • R: convalidació directa de la Direcció del centre, en la que es traspassa la qualificació obtinguda anteriorment.
 • D: convalidació singular per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • NC: si es demana es denegarà per part de la Direcció del centre
 • ND: si es demana es denegarà per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament.