Select Page

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

 

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA·DUAL

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ  ·  FAMÍLIA DE SANITAT

Triptic informatiu

Més informació

Departament d’Ensenyament

Nivell

 • Grau mitjà· LOE / Oferta DUAL

Vies d'accés

 • ESO o equivalent
 • Prova d’accés de grau mitjà o superior
 • Curs d’accés (CAM)

Durada

 • 2000 hores.
 • 2 cursos escolars.

Torns i marc horari

 • Primer curs de matí: de 8,30 a 14,50 h
 • Segon curs de tarda: de 14 a 20,20 h
.

Oferta DUAL

Els Tècnics de Farmàcia i parafarmàcia estan capacitats per assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Aquest professional exercirà l’activitat en establiments de venda de productes farmacèutics, parafarmacèutics i en general productes relacionats amb la salut humana o animal, així com amb la cosmètica, fitoteràpia i d’altres productes. De la mateixa manera pot exercir la seva activitat en petits laboratoris.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Personal tècnic en farmàcia.
 • Personal tècnic auxiliar de farmàcia.
 • Personal tècnic de magatzem de medicaments.
 • Personal tècnic en farmàcia hospitalària.
 • Personal tècnic en establiments de parafarmàcia.

Mòduls professionals i unitats formatives:

Mòdul 1: oficina de farmàcia. 198 hores

 • UF 1: organització farmacèutica. 20 hores
 • UF 2: control d’existències. 36 hores
 • UF 3: documents de compravenda. 36 hores
 • UF 4: documents de dispensació. 40 hores
Mòdul 2: dispensació de productes farmacèutics. 297 hores

 • UF 1: protocols de dispensació. 50 hores
 • UF 2: farmacologia. 30 hores
 • UF 3: terapèutica. 55 hores
 • UF 4: dispensació hospitalària. 30 hores
 • UF 5: homeopatia. 33 hores
 • UF 6: fitoteràpia. 33 hores

Mòdul 3: dispensació de productes parafarmacèutics. 264 hores

 • UF 1: parafarmàcia. 20 hores
 • UF 2: dermofarmàcia. 65 hores
 • UF 3: dietètica. 45 hores
 • UF 4: biocides. 20 hores
 • UF 5: productes sanitaris. 24 hores
 • UF 6: ortopèdia i pròtesis. 24 hores

Mòdul 4: formulació magistral. 132 hores

 • UF 1: normes de correcta elaboració. 35 hores
 • UF 2: elaboració de fórmules. 97 hores

Mòdul professional 5: promoció de la salut. 165 hores

 • UF 1: educació per a la salut. 33 hores
 • UF 2: controls analítics. 33 hores
 • UF 3: comunicació amb l’usuari i col·laboració en el consell farmacèutic. 33 hores

Mòdul 6: disposició i venda de productes. 66 hores

 • UF 1: atenció a l’usuari. 33 hores
 • UF 2: organització i venda de productes. 33 hores

Mòdul 7: operacions bàsiques de laboratori. 132 hores

 • UF 1: material i instruments de laboratori. 30 hores
 • UF 2: preparació de dissolucions. 32 hores
 • UF 3: separació de mescles de substàncies. 20 hores
 • UF 4: identificació de substàncies. 30 hores
 • UF 5: presa de mostres. 20 hores

Mòdul 8: primers auxilis. 66 hores

 • UF 1: recursos i trasllat d’accidentats. 22 hores
 • UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors. 22 hores
 • UF 3: atenció sanitària d’urgència. 22 hores

Mòdul 9: anatomofisiologia i patologia bàsiques. 132 hores

 • UF 1: l’organització del cos humà. 19 hores
 • UF 2: la salut i la malaltia. 22 hores
 • UF 3: el moviment i la percepció. 22 hores
 • UF 4: l’oxigenació i la distribució de la sang. 22 hores
 • UF 5: el metabolisme i l’excreció. 22 hores
 • UF 6: la regulació interna i la seva relació amb l’exterior. 25 hores

Mòdul 10: formació i orientació laboral. 99 hores

 • UF 1: incorporació al treball. 66 hores
 • UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

Mòdul 11: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 • UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul 12: anglès tècnic. 99 hores

 • UF1: anglès tècnic. 99 hores

Mòdul 13: síntesi. 66 hores

 • UF 1: síntesi. 66 hores

Mòdul 14: formació en centres de treball. 350 hores

Quota de material: 75 €

Llibres: en alguns crèdits s’utilitza llibre de text. També es demanaran, si s’escau, a inici de curs. Consulteu l’apartat “Llibres i material escolar

Caldrà comprar també una bata blanca de farmàcia. Ja s’indicarà com ha de ser a inici de curs.

Per a obtenir-les cal estar matriculat en el cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui un títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

També es poden demanar convalidacions si es disposa d’un certificat d’Acreditació de competències professionals.

Taula oficial de convalidacions de Farmàcia i parafarmàcia

Llegenda de la taula de convalidacions:

A les files hi ha els cicles de procedència, i a les columnes, els crèdits  que es poden convalidar. Si no trobeu el vostre cicle d’origen, busqueu les files on hi consta: “qualsevol Tècnic o Tècnic superior ….” ( els punts suspensius indiquen que hi ha diverses opcions)

 • C: convalidació directa de la Direcció del centre. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • R: convalidació directa de la Direcció del centre, en la que es traspassa la qualificació obtinguda anteriorment.
 • D: convalidació singular per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • NC: si es demana es denegarà per part de la Direcció del centre
 • ND: si es demana es denegarà per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament.