Select Page

EMERGÈNCIES SANITÀRIES

 

EMERGÈNCIES SANITÀRIES

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ  ·  FAMÍLIA DE SANITAT

Triptic informatiu

Més informació

Departament d’Ensenyament

Nivell

Grau mitjà· LOE

Vies d'accés

 • ESO o equivalent
 • Prova d’accés de grau mitjà
 • Curs d’accés (CAM)

Durada

 • 2000 hores.
 • 2 cursos escolars.

Torns i marc horari

 • Primer curs en torn de matí, de 8,30 a 14,50 h
 • Segon curs en torn de tarda, de 14 a 20,20 h

Els Tècnics d’Emergències sanitàries  estan capacitats per traslladar pacients, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, portar a terme teleassistència sanitària i col·laborar en l’organització i el desenvolupament de plans d’emergència, dispositius de riscos previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual o col·lectiva.

Aquest tècnic exercirà l’activitat en el sector sanitari públic o privat, relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes i la prestació d’atenció sanitària i psicològica inicial, amb la col·laboració en la preparació i desenvolupament de la logística sanitària davant d’emergències col·lectives o catàstrofes, així com participant en la preparació de plans d’emergència i dispositius de risc previsible de l’àmbit de la protecció civil.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Personal tècnic en transport sanitari.

b) Personal tècnic en emergències sanitàries.

c) Personal operador de teleassistència.

d) Personal operador de centres de coordinació d’urgències i emergències.

Mòduls professionals i unitats formatives:

Mòdul 1: manteniment mecànic preventiu del vehicle. 66 h.

 • UF 1: funcionament electromecànic del vehicle. 33 hores
 • UF 2: manteniment i reparacions simples. 33 hores

Mòdul 2: logística sanitària en emergències. 99 h

 • UF 1: desplegaments en emergències. 30 hores
 • UF 2: materials, subministraments i comunicació. 40 hores
 • UF 3: coordinació d’evacuacions. 29 hores

Mòdul 3: dotació sanitària en emergències. 165 hores

 • UF 1: manteniment de la dotació sanitària. 20 hores
 • UF 2: condicionament de la dotació sanitària. 30 hores
 • UF 3: control del material. 25 hores
 • UF 4: control de la documentació. 24 hores

Mòdul 4: atenció sanitària inicial en situacions d’emergència. 132 h.

 • UF 1: atenció sanitària immediata. 96 hores
 • UF 2: atenció a múltiples víctimes. 36 hores

Mòdul 5: atenció sanitària especial en situacions d’emergència. 399 h

 • UF 1: material i medicació. 20 hores
 • UF 2: lesions per agents físics. 80 hores
 • UF 3: lesions per agents químics i biològics. 40 hores
 • UF 4: patologia orgànica d’urgència. 80 hores
 • UF 5: patologia neurològica i psiquiàtrica d’urgència. 24 hores
 • UF 6: atenció al part imminent. 20 hores

Mòdul 6: evacuació i trasllat de pacients. 231 hores

 • UF 1: condicionament d’espais d’intervenció. 22 hores
 • UF 2: mobilització. 60 hores
 • UF 3: immobilització. 50 hores
 • UF 4: conducció i transferència. 33 hores

Mòdul 7: suport psicològic en situacions d’emergència. 66 hores

 • UF 1: suport psicològic en situacions d’emergència. 66 hores

Mòdul 8: plans d’emergència i dispositius de riscos previsibles. 66 hores

 • UF 1: plans d’emergència. 33 hores
 • UF 2: dispositius de riscos previsibles. 33 hores

Mòdul 9: teleemergències. 66 hores

 • UF 1: centres coordinadors. 33 hores
 • UF 2: recepció i valoració de la demanda. 33 hores

Mòdul 10: anatomofisiologia i patologia bàsiques. 132 hores

 • UF 1: l’organització del cos humà. 19 hores
 • UF 2: la salut i la malaltia. 22 hores
 • UF 3: el moviment i la percepció. 22 hores
 • UF 4: l’oxigenació i la distribució de la sang. 22 hores
 • UF 5: el metabolisme i l’excreció. 22 hores
 • UF 6: la regulació interna i la seva relació amb l’exterior. 25 hores

Mòdul 11: formació i orientació laboral. 99 hores

 • UF 1: incorporació al treball. 66 hores
 • UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

Mòdul 12: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 • UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul 13: anglès tècnic. 99 hores

 • UF 1: anglès tècnic. 99 hores

Mòdul 14: síntesi. 66 hores

 • UF 1: síntesi. 66 hores

Mòdul 15: formació en centres de treball. 383 hores

Es realitza durant el segon curs.

Quota de material: 75 €

Llibres: en alguns crèdits s’utilitza llibre de text. Es demanaran, si s’escau, a inici de curs. Consulteu l’apartat “Llibres i material escolar

Per a obtenir-les cal estar matriculat en el cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui un títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

També es poden demanar convalidacions si es disposa d’un certificat d’Acreditació de competències professionals.

Taula oficial de convalidacions: Emergències sanitàries

Llegenda de la taula de convalidacions:

A les files hi ha els cicles de procedència, i a les columnes, els crèdits  que es poden convalidar. Si no trobeu el vostre cicle d’origen, busqueu les files on hi consta: “qualsevol Tècnic o Tècnic superior ….” ( els punts suspensius indiquen que hi ha diverses opcions)

 • C: convalidació directa de la Direcció del centre. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • R: convalidació directa de la Direcció del centre, en la que es traspassa la qualificació obtinguda anteriorment.
 • D: convalidació singular per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • NC: si es demana es denegarà per part de la Direcció del centre
 • ND: si es demana es denegarà per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament.