Curs d’accés als CF de grau superior

 

 

El curs d’accés als cicles formatius de grau superior s’adreça a les persones que compleixen els dos requisits següents:

 • volen accedir a cicles formatius de grau superior i no tenen cap titulació que els hi permeti l’accés.
 • han superat un cicle formatiu de grau mitjà i disposen del títol o resguard del títol. No és equivalent cap altre títol ni estudis.

Característiques del curs:

Estructura del curs al nostre centre: té una durada de 20 hores setmanals, amb un mínim de 700 hores, i l’horari de classe és de dilluns a dijous, de 8,30 a 14,05 h

Inclou 3 matèries comunes i 2 matèries específiques, més 1 h de tutoria.

Part comuna:

 • Llengua catalana: 3 hores/setmana
 • Llengua castellana: 3 hores /setmana
 • Llengua anglesa: 5 hores/setmana

Part específica:

 • Matemàtiques: 4 hores/setmana ( obligatòria )
 • Química-Biologia: 4 hores/setmana. (optativa que ofereix el centre; hi ha altres optatives que poden oferir els instituts, segons la seva elecció)

En general, la part específica té quatre opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

Matèries de la part específica de l’opció cientificotecnològica (CT)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Física – Tecnologia: 4 hores ( no es pot cursar al nostre centre)
 • Química – Biologia: 4 hores. Es la que es pot cursar al nostre centre

Matèries de la part específica de l’opció esportiva (EE)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Química – biologia: 4 hores ( és la que es pot cursar al nostre centre )
 • Ciències de l’esport: 4 hores (vàlida també per a la família d’activitats físiques i esportives) ( no es pot cursar al nostre centre )

Matèries de la part específica de l’opció humanística i social (HS)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Economia d’empresa: 4 hores ( no es pot cursar al nostre centre )
 • Psicologia i sociologia: 4 hores ( no es pot cursar al nostre centre )

Matèries de la part específica de l’opció artística (AR)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Física – tecnologia: 4 hores ( no es pot cursar al nostre centre )
 • Expressió gràfica i plàstica: 4 hores ( no es pot cursar al nostre centre)

 

Cada opció dóna accés a diverses branques dels cicles formatius. A l’annex 4 del Document de la preinscripció que hi ha a l‘apartat de preinscripció , trobareu les branques i les opcions que hi donen accés. Les optatives també s’ofereixen a l’Institut Obert de Catalunya (IOC)

Taxes:

Taxes per matriculació: el curs sencer costa 240€, amb bonificacions del 50%  per família nombrosa i exempcions en altres casos.

 Assistència i qualificació del curs:

 • El curs és presencial. Cal assistir a un mínim del 80% de les hores lectives del curs, per a poder obtenir el certificat.
 • La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10, i la nota final del curs serà la mitjana aritmètica qualificacions de les matèries. Serà positiva si és de 5 punts o superior.
 • Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se’n faci la mitjana.
 • Efectes del curs en l’admissió als cicles formatius de grau superior: la superació del curs té els efectes següents:

a) L’accés directe als cicles formatius de grau superior mitjançant la reserva de places prevista específicament per als alumnes que superin el curs, a excepció dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny i els ensenyaments esportius de règim especial.

La superació del curs només dóna accés als graus superiors a través de les places reservades per a cada cicle formatiu, en el moment de la preinscripció, i no es garanteix l’admissió en cas que hi hagi més sol·licitants que vacants.

Si en la preinscripció hi ha més sol·licitants que vacants reservades, les sol·licituds s’ordenaran seguint els blocs següents:

  • 1r. En primer lloc, els alumnes procedents d’un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família professional que han cursat una opció prioritària.
  • 2n. En segon lloc, els alumnes procedents d’un cicle formatiu de grau mitjà d’una altra família professional, que hagin cursat una opció prioritària.
  • 3r. En tercer lloc, els alumnes procedents d’un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família professional que no hagin cursat una opció prioritària.
  • 4rt. En quart lloc, els alumnes procedents d’un cicle formatiu de grau mitjà d’una altra família professional que no hagin cursat una opció prioritària.

Dins de cada bloc, les preinscripcions s’ordenaran segons la qualificació obtinguda en el curs d’accés, i en cas d’empat en la puntuació, es resoldrà per sorteig.A l’annex 4 consten les opcions prioritàries per a cada família professional.

b) En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, el curs dóna l’exempció de la part comuna de la prova d’accés . En tots els casos, l’alumnat haurà de superar la part específica de la prova d’accés per poder accedir a aquests estudis.

 c) En els ensenyaments esportius de règim especial, el curs dona l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

Trobareu més informació a la pàgina de Preinscripció i matriculació al Curs d’accés