ESO

ESO

Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura que consolidi la formació de l’ensenyament primari i completi la formació cultural. És obligatòria per a tots els nois i noies entre els 11-12 i els 16 anys d’edat.

Matèries dels tres primers cursos d’ESO:

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el treball de síntesi i el servei comunitari.

Matèries comunes

 • Ciències de la naturalesa: biologia i geologia; física i química
 • Ciències socials: geografia i història
 • Educació física
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologia
 • Religió o cultura i valors ètics
 • Tutoria

Matèries optatives

 • Segona llengua estrangera
 • Cultura clàssica ( 3r curs)
 • Emprenedoria ( 3r, 4rt curs)
 • Pla lector
 • Optatives d’educació fisica i d’Orientació,
 • Competència matemàtica i lingüística,
 • Optativa d’informàtica (TAC)
 • altres:

Treball de síntesi

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball integra continguts de diverses matèries.

S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’ESO.

Servei comunitari (APS, Aprenentatge i Servei)

El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne duu a terme un servei a la comunitat , amb l’exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic. El servei comunitari forma part de la programació de tercer i quart d’ESO.

Matèries de quart curs

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el projecte de recerca i el servei comunitari.

Matèries comunes

 • Ciències socials: geografia i història
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques acadèmiques – aplicades
 • Religió o cultura i valors ètics
 • Tutoria

Matèries optatives

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives següents:

 • Biologia i geologia
 • Física i química
 • Llatí
 • Economia
 • Emprenedoria
 • Tecnologia
 • Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)
 • Segona llengua estrangera
 • Educació visual i plàstica
 • Filosofia
 • Música
 • Cultura clàssica

Projecte de recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professor.

Servei comunitari

En el cas que no s’hagi fet al tercer curs, el servei comunitari forma part de la programació curricular d’una o diverses matèries de quart.