Select Page

CICLES FORMATIUS

 

ELS CICLES FORMATIUS

Moltes opcions professionals per a elegir

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

La metodologia competencial s’estén a totes les matèries del currículum. Els equips docents formen en les competències professionals de cada cicle. Així mateix , les competències de l’àmbit personal i social tenen un tractament interdisciplinar, a la programació de les activitats i actuacions que formen part del Pla d’acció tutorial.

D’aquesta manera, en el procés d’aprenentatge es treballen les habilitats que permeten formar bons professionals, així com preparar també per a que els alumnes de grau superior puguin incorporar-se al món universitari.

 

 

 

 

FORMACIÓ EN IDIOMES

 • En tots els cicles formatius LOE, l’alumnat reb formació bàsica en Anglès tècnic de la seva especialitat, ja que s’inclou com a matèria curricular en tots els cicles formatius de grau mitjà,
 • Als cicles formatius de grau superior , l’anglès tècnic s’inclou en els continguts de diverses matèries.

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A L’ALUMNAT DE MOBILITAT (ERASMUS + )

L’alumnat de cicles formatius que participa en els programes de mobilitat Erasmus+ ha de conèixer l’idioma dels països on faran les pràctiques, per la qual cosa el centre organitza la seva formació.

Així, els alumnes que aniran a Osnabruck fan classe d’alemany, i els que aniran a França i Itàlia rebran classe també dels respectius idiomes.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

 Són pràctiques i estades formatives no laborals, que formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

Per a l’alumnat, aquestes pràctiques suposen:

 •  El coneixement del món laboral i de l’empresa.
 • La compleció de la seva formació professional, amb l’objectiu de capacitar-se per a la incorporació al món laboral.
 • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L’acostament a la cultura d’empresa.
 • L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.
 • L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.

TUTORIA I SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES

 • Els tutors/es de pràctiques de l’institut organitzen els convenis juntament amb la coordinadora de FP, i en fan el seguiment.
 • A l’empresa, una persona responsable (tutor/a d’empresa) en fa també el seguiment, en contacte amb la tutora de l’institut.

BORSA DE TREBALL

Adreçada als alumnes i ex-alumnes.

Les empreses que precisen de tècnics o tècnics superiors de les famílies professionals de sanitat, imatge personal o Edificació i obra civil poden adreçar-se per telèfon al centre, i l’alumnat i ex-alumnat pot accedir a les ofertes de treball de les empreses, a través dels tutors i la coordinadora de formació professional.

Si ets alumne/a o exalumne/a pot donar-te d’alta a la

Borsa de treball

SERVEI e-BANDO

També pots descarregar-te l’app del nostre servei e-Bando per a rebre ofertes de feina.

 

 

FORMACIÓ DUAL

CICLES FORMATIUS QUE ES FAN EN MODALITAT DUAL

Farmàcia i parafarmàcia : un grup   /   Higiene bucodental  /  Projectes d’Edificació

=

Què és?

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’aprenentatge en una empresa.

=

Avantatges per a l'alumne/a

 • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca;
 • millorar el currrículum professional
 • desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real
 • afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat
 • augmentar la possiblitat d’obtenir feina en acabar l’estada.
=

Avantatges per a l'empresa

 • Recuperar el model d’aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el desenvolupament personal dels joves;
 • disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats.

=

Estada a l'empresa

Es divideix en dues fases:

 • La primera fase té lloc durant el tercer trimestre del 1r curs, i l’alumne s’hi incorpora per realitzar unes pràctiques no renumerades i adaptar-se al funcionament de l’empresa.
 •  En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada remunerada en modalitat de beca, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació. Aquesta fase té lloc durant el segon curs, i l’alumne/a compagina l’estada amb algunes hores de formació a l’institut.
=

Selecció de l'alumnat de DUAL

 •  El centre estableix uns criteris bàsics de rendiment escolar per a fer la selecció de l’alumnat que participarà en la primera fase.
 • Una vegada acabada aquesta fase inicial, les empreses fan la selecció final de l’alumnat que continuarà la segona fase a les seves instal.lacions. Les empreses fan entrevistes personals per a fer aquesta selecció.

 

Com funciona?
 • La col·laboració entre el centre i l’empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració.
 • Per a cada alumne s’acorden les activitats formatives a desenvolupar en l’empresa per completar la seva qualificació, així com l’horari i el calendari.
 • L’empresa acull l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
 • El centre educatiu i l’empresa designen els tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents.
 • El seguiment i la valoració de l’aprenent es fa de forma conjunta entre l’empresa i el centre.

TUTORIA I ORIENTACIÓ

 

El pla d’accio tutorial inclou diverses activitats de coneixement de l’alumnat, relació amb les famílies dels menors d’edat i assessorament docent i professional.

El pla d’orientació serveix per a acompanyar l’alumnat en el seu desenvolupament formatiu i professional.

SEMIPRESENCIALITAT

La modalitat semipresencial s’adreça a persones que no poden seguir l’horari lectiu complert, per raons laborals, perquè han de tenir cura d’algun familiar proper, o per alguna circumstància excepcional que les impedeixi o dificulti l’assistència a la totalitat de les hores lectives.

Característiques de la modalitat semipresencial:

 • Pot aplicar-se a tots els mòduls, crèdits o unitats formatives, o només a una part d’ells, sempre que hi hagi incompatibilitat horària parcial.
 • Si el cicle s’ofereix en horari de matí o de tarda, la incompatibilitat horària ha de ser en els dos horaris per a poder sol.licitar aquesta modalitat.
 • Cal assistir obligatòriament a unes hores mínimes a cada crèdit o mòdul dels cicles formatius, que seran entre el 50% i el 100% del total, segons consti a la programació general de cada cicle.
 • La distribució de l’horari lectiu de cada cicle serà públic a partir de setembre de cada curs escolar, i les persones que optin per la semipresencialitat s’hauran d’adaptar a aquest horari.
 • Per a cada crèdit o mòdul, es pactaran els dies i hores de presència, revisables si canvien les circumstàncies dels alumnes.
 • Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per als crèdits o unitats formatives. Les activitats comportaran la mateixa càrrega horària que les de la modalitat presencial.

El professorat tutoritzarà les activitats dels alumnes de manera presencial o telemàtica, o amb els mitjans que s’acordin amb l’alumne/a.

 • Els continguts cursats de manera semipresencial s’avaluen presencialment: l’alumne ha d’acudir a totes les proves o activitats d’avaluació que es facin en els crèdits o mòduls als que estigui inscrit, sigui quin sigui l’horari en què es facin.
 • La comunicació entre l’alumne/a i professor es realitzarà mitjançant hores presencials, campus virtual, correu electrònic i tutoria específica del professor tutor/a del grup, que s’encarregarà de fer el seguiment general i serà la seva persona de referència en el centre.
 • Si desapareixen les circumstàncies que justifiquen la semipresencialitat, l’alumne/a s’haurà d’incorporar a la modalitat presencial.
 • Les persones inscrites a la modalitat semipresencial podran sol.licitar el canvi a la modalitat presencial o a l’inrevés. Aquest canvi serà autoritzat pel director/a del centre si es compleixen els requisits.
SETMANA TÈCNICA

Setmana d’activitats especifiques en tallers, amb formadors del mon del treball, sortides tècniques i conferències dedicades a l’alumnat de cicles formatius del centre. Podeu veure les d’aquest curs passat en el tríptic de la setmana tècnica.

VOLUNTARIAT

El nostre centre organitza cada curs escolar un conjunt d’accions de participació i voluntariat entre l’alumnat de cicles formatius, orientades a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què duen a terme un servei a la comunitat.

Algunes de les accions son:  formació sobre alimentació i hàbits saludables a alumnat d’ESO, per part d’alumat de Dietètica i Higiene bucodental, participació en activitats solidàries d’alumnat d’Imatge personal, etc.

Podeu veure les accions solidàries a l’apartat de notícies.

El centre també participa en les Jornades d’Escoles Solidàries, a partir de les quals el nostre projecte ha rebut el prestigiós premi Federico Mayor Zaragoza.

INNOVA FP

Innova FP facilita el transvassament de tecnologia i talent dels centres de formació professional cap a les empreses i afavoreix la vinculació d’aquestes amb el seu entorn social.

Amb aquest programa, els centres de formació professional tenen l’oportunitat d’esdevenir un referent en innovació en el seu territori, alhora que les empreses (especialment les pimes), i els emprenedors que hi participen poden tenir presents aquests centres educatius com a possibles col·laboradors quan es plantegen projectes d’innovació i transferència de coneixement.

Els projectes d’Innova FP sorgeixen de les necessitats de les mateixes empreses o de les oportunitats que professors i alumnes detecten quan s’hi relacionen.

OBJECTIUS

 • Millorar la relació entre els centres formatius i les empreses i identificar els primers com a referents en recerca i innovació aplicades, complementaris de les universitats i els centres tecnològics
 • Augmentar la competitivitat de les empreses, que poden detectar talent i obrir una via d’incorporació de tècnics qualificats
 • Millorar la formació dels alumnes, que s’enfronten a reptes reals i desenvolupen capacitats clau fora de l’entorn educatiu habitual
 • Motivar els alumnes i els professors
 • Actualitzar els coneixements dels professors per adequar la formació als avenços tecnològics i als canvis del mercat laboral
;

SERVEI DE PERRUQUERIA I ESTÈTICA OBERT AL PÚBLIC

L’alumnat dels cicles formatius de  Perruqueria i d’Estètica ofereixen servei de perruqueria a preus assequibles, i les activitats s’inclouen com a part formativa dels mòduls de síntesi dels cicles formatius.

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS

Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) cal complir algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO).
 • Haver superat un curs de formació específic d’accés als CFGM d’un mínim de 600 hores. Per poder inscriure-s’hi cal tenir 17 anys.
 • Haver superat la prova d’accés als CFGM. Per a poder inscriure’s a aquesta prova cal complir els 17 anys durant l’any natural en què es fa la prova.
 • Haver superat els mòduls obligatoris A i B d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb una nota final igual o superior a 8. En aquest cas s’han d’inscriure a la prova d’accés a CFGM però no cal que la facin.

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior (CFGS) cal complir algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic (en superar un CFGM). En aquest cas, cal fer també un curs de formació específic d’accés als CFGS d’un mínim de 700 hores.
 • Haver superat la prova d’accés als CFGS. Per a poder inscriure’s a aquesta prova cal complir els 19 durant l’any natural en que es fa la prova.

ESTUDIS POSTERIORS

Amb el títol de Tècnic de grau mitjà es pot accedir a:

 • Els cicles formatius de grau superior, preferentment després d’haver cursat el Curs de preparació per als cicles formatius de grau superior.
 • El batxillerat

Amb el títol de Tècnic superior (cicles formatius de grau superior) es pot accedir als graus universitaris.