Qualitat i millora contínua

ISO_9001_CAT-7300-12 L’Institut Torre Vicens participa en el Projecte de Qualitat i Millora Contínua, creat per l’Ordre EDU/432/2006, del Departament d’Ensenyament, que té com a objectiu donar suport als centres educatius per a dissenyar, aplicar, avaluar i millorar el seu sistema de gestió.

La metodologia utilitzada es fonamenta en la la gestió de la qualitat i d’acord amb normes internacionals (ISO 9001 i EFQM). La finalitat del Projecte és la d’aconseguir l’excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la confiança i la satisfacció de l’alumnat, les famílies, les empreses i els diferents agents implicats, envers el servei educatiu proporcionat.

El nostre sistema de qualitat comprèn tots els processos claus relacionats amb l’ensenyament-aprenentatge a secundària (ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior), la política de qualitat, l’organització i l’arquitectura del sistema de gestió de la qualitat.

Certificació ISO:

El novembre de 2013, la Consellera d’Ensenyament Sra Rigau,  va lliurar al director del centre el certificat internacional ISO 9001:2001 que acredita la qualitat de gestió del centre.

El centre realitza dues auditories anuals del seu sistema de gestió: una interna, cap al mes de març, i una altra externa, al maig, per part de l’empresa certificadora Applus.

Anem cap a l’Excel.ència

A partir del curs 2013-14, la comissió de qualitat del centre va començar a formar-se en el model d’Excel·lència, afegint-se voluntàriament als objectius marcats pel Projecte de Qualitat i Millora Continua.

La Política de qualitat
Per a l’Institut Torre Vicens la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia.
L’actuació de l’institut, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a:

  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
  • Complir amb els requisits i la millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre.
L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast

L’Institut Torre Vicens disposa d’un manual de gestió de la qualitat, un recull dels processos  i procediments que descriuen el nostre funcionament. Per constatar el que fem, s’han creat i/o modificat tot un seguit de registres i s’ha fixat un recull d’indicadors que permetran analitzar de forma sistemàtica el grau de millora que es va assolint.

logo fons social europeu02