Select Page

PFI

Programa de formació i inserció (NEE)

PFI de Perruqueria i estètica (NEE)

Els Programes de Formació i Inserció s’adrecen als joves més grans de setze anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària.

 

En el nostre centre, el Programa de Formació i Inserció és de Perruqueria i estètica, i s’adapta a l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE) i que tinguin certificat de discapacitat. Aquest PFI té una duració de 2 cursos acadèmics.

 

La finalitat dels programes de formació i inserció és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat del seu itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit laboral (obtenció de certificat de professionalitat).

Matèries

MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Tutoria grupal i individual.
 • Incorporació al món professional.

 

MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Mòduls específics de Perruqueria i Estètica
 • Projecte integrat
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
 • Formació pràctica en centres de treball (mínim 180 hores)

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

 

Són pràctiques i estades formatives no laborals, que formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

Per a l’alumnat, aquestes pràctiques suposen:

 • El coneixement del món laboral i de l’empresa.
 • La compleció de la seva formació professional, amb l’objectiu de capacitar-se per a la incorporació al món laboral.
 • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L’acostament a la cultura d’empresa.
 • L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.
 • L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.

TUTORIA I SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES

 • La  tutora de pràctiques de l’institut organitza els convenis juntament amb la coordinadora de FP, i en fa el seguiment;
 • A l’empresa, una persona responsable (tutor/a d’empresa) en fa també el seguiment, en contacte amb la tutora de l’institut.

 

TUTORIA I ACOMPANYAMENT

Les tutores del PFI acullen a l’alumnat i les seves famílies, juntament amb la psicòloga especialista, per tal de conèixer les seves necessitats, i elaboren el pla de formació i seguiment adaptat.

El grup és d’un màxim de 7-8 alumnes, i l’acompanyament i formació son tant grupals com individualitzades.

ACCIÓ TUTORIAL

Les tutories de grup i individuals contemplen l’orientació personal, acadèmica i professional de l’alumne/a al llarg de la seva estada a l’institut, alhora que també es fa orientació a les famílies.

Les activitats segueixen la programació de tutories del Pla d’acció tutorial i es coordinen amb la psicòloga l’especialista del PFI i l’orientadora.

L’espai de la tutoria també inclou l’aplicació de projectes de centre.

Cada curs s’inicia amb una sortida de tutoria per a fomentar la convivència entre els alumnes.

FORMACIÓ SOCIAL I PROFESSIONAL

L’objectiu de la formació és l’assoliment de competències socials i professionals, i s’estén a totes les matèries del currículum. L’equip docent treballa les competències comunicativa, matemàtica i social,  tant a les matèries curriculars com a la programació de les activitats del Pla d’acció tutorial.

En el procés d’aprenentatge es treballen les habilitats pràctiques i les capacitats individuals de cada alumne/a, per tal de facilitar la seva incorporació al món del treball.

APRENENTATGE I SERVEI

Servei comunitari (APS, Aprenentatge i Servei)

El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne duu a terme un servei a la comunitat , amb l’exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

Les alumnes de segon curs del Programa de Formació i Inserció de Perruqueria i Estètica participen donant el seu temps dins del programa Aprenentatge i Servei Donar el Temps al casal de la gent gran del barri de Balàfia.

Durant tot el primer trimestre del curs les nostres alumnes ofereixen un servei de tractament de mans i maquillatge d’ungles, visitant un cop per setmana el casal de la gent gran.

Per a l’alumnat resulta una experiència enriquidora, tant a nivell professional com  personal.